Ýolbaşçylara şahadatnama gowşuryldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy tarapyndan Arkadag şäheriniň ýolbaşçy düzümi üçin guralan «Türkmenistanyň kanunçylygy we dolandyryş işi» atly gysga möhletli okuwy üstünlikli tamamlanlara 2023-nji ýylyň 12-nji iýulynda dabaraly ýagdaýda şahadatnama gowşuryldy.

Okuw meýilnamasyna laýyklykda, ýolbaşçylar «Administratiw hukuk bozulmalary», «Administratiw önümçilik», «Jenaýat kanunçylygy», «Türkmenistanyň zähmet kanunçylygy», «Döwlet gullukçysynyň etikasy», «Sanly tehnologiýalar we emeli intellekt», «Dolandyryş işinde başarnyklar», «Önümçiligiň dolandyrylyşy», «Sagdyn - durmuş ýörelgeleri» atly dersler boýunça degişli sapaklary özleşdirdiler.

Gysga möhletli okuwlarda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryna laýyklykda bellenen wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň we amala aşyrylýan taslamalaryň wajyplygy, pudaklara innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, şeýle hem guramaçylyk, dolandyryş, hojalyk we hukuk işinde öňdebaryjy usullary giňden ulanmak, bazar ykdysadyýetiniň esasy düzümini düzýän sanly ykdysadyýeti hukuk taýdan düzgünleşdirmek we beýleki derwaýys soraglara aýratyn üns berildi.

Şahadatnama gowşurmak dabarasynda çykyş edenler ýolbaşçylaryň bilimini kämilleşdirmegiň ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşleriniň depginini ýokarlandyrmakda örän uly ähmiýete eýedigini aýratyn nygtadylar. Şunuň bilen baglylykda, öňde durýan möhüm wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmekde hemmeleriň yhlasly we tutanýerli zähmet çekmelidigi, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşmagyň her bir raýatyň jana-jan borjydygy bellenildi.

Dabaraly çäräniň barşynda çykyş edenler Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýaýbaňlandyrylan bu gysga möhletli okuwyň ähmiýeti barada aýtmak bilen, ýolbaşçylara köp okap, kämilligiň belent basgançaklaryna ýetmegi arzuw etdiler. Munuň üçin zerur bolan ähli döwrebap mümkinçilikleri döredýän, şol sanda ýurdumyzda ýolbaşçylaryň hünär derejesiniň kämilleşdirilmegine uly ähmiýet berýän Arkadagly Serdarymyzyň we Gahryman Arkadagymyzyň adyna alkyş aýdyldy.


Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy. © 2023 Ähli hukuklar goralan.