TÜRKMENISTANYŇ DURMUŞ-YKDYSADY ÖSÜŞINDE ÝETILEN SEPGITLER

2023-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli «Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşinde ýetilen sepgitler» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata Akademiýanyň professor-mugallymlary, diňleýjileri we talyplary gatnaşdylar.

Ylmy-amaly maslahat Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň prorektory K.A.Hümmäýewiň giriş sözi bilen öz işine başlady. Maslahatda «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlary», «Türkmenistanda logistika hyzmatlaryny ösdürmegiň strategik ugurlary», «Türkmenistanyň medeniýet ulgamynyň ösüşi» atly we beýleki çykyşlar diňlenildi.

Çykyşlarda bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşi bagty ýar halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagyny üpjün edýär. Ilatyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna, adamlaryň zähmet çekmegi we dynç almagy üçin mynasyp şertleriň döredilmegine gönükdirilen döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmeginde ykdysadyýetiň dürli pudaklary goşantlaryny goşýar. Toplumlaýyn senagat-innowasion özgertmeleriniň çäklerinde ykdysadyýetiň pudaklary okgunly ösýär. Ilata ýokary hilli, elýeterli ulag hyzmatlarynyň hödürlenilmegi ýurdumyzyň ykdysadyýetini üstünlikli ösdürmegiň möhüm şertleriniň biri bolup durýar.

Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipelerini beýan edýän maksatnamalar sebit we dünýä möçberinde milli ykdysadyýetimiziň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmaga, azyk garaşsyzlygyny pugtalandyrmaga, hususy ulgamyň önümçilik, innowasiýa we maýa goýum işjeňligini höweslendirmäge gönükdirilendir. Ýeri gelende bellesek, hususy pudagyň wekilleri döwletimiziň durnukly ösüşine goşýan goşantlaryny yzygiderli artdyrmak bilen, ykdysadyýetiniň dürli önümçilik ulgamlarynda eýeleýän ornuny barha berkidýärler.

Jemlenip alnanda, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli we dünýä tejribesini öwrenmek, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly innowasion ösüşi üpjün etmek Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň durnukly ösmeginiň baş şerti bolup durýar. Ýurdumyzda döredilen berk ykdysady binýat we durmuş ulgamynda ýetilen sepgitler Türkmenistanyň geljekki ösüşiniň hem ygtybarly girewidir. Maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň adyna tüýs ýürekden alkyş aýtdylar.


Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy. © 2023 Ähli hukuklar goralan.