Ykdysadyýet we maliýe kafedrasy

Ykdysadyýet we maliýe kafedrasynyň professor – mugallymlary tarapyndan hormatly Prezidentimiziň döwlet häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, döwlete degişli bolmadyk edaralar üçin ýokary taýýarlykly döwlet gullukçylaryny hem-de hünärmenlerini taýýarlamak baradaky taglymatlaryndan ugur alnyp, tassyklanylan okuw meýilnamalar maksatnamalar esasynda talabalaýyk işler alnyp barylýar. Şeýle-de kafedrada okadylýan dersler, geçirilýän çäreler mähriban Arkadagymyzyň içeri we daşary syýasaty bilen sazlaşykly durmuşa ornaşdyrylýar, okatmagyň usulyýeti kämilleşdirilýär, halkara tejribe esasynda baýlaşdyrylýar.
Okuw işleri
Akademiýanyň döwlet edaralarynyň gullukçylaryny gaýtadan taýýarlamak we olaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak okuwlarynda durmuş-ykdysady ösüşiň kadalaşdyrylyşy, döwlet gullukçylarynyň ynsanperwer ugurlardan taýýarlygy, döwlet gullugynyň edebi baradaky meseleler aýratyn orun tutýar.
Döwlete degişli bolmadyk edaralaryň hünärmenlerini taýýarlamak boýunça okuwlar dünýä ykdysadyýeti, medeniýeti, jemgyýetçilik - durmuş ugurlarynda täze açyşlar bilen bagly maglumatlary jemlemek bilen, talyplaryň dolandyryş çözgütleriň hukuk kadalaryna laýyk getirmek boýunça ukyp-başarnyklaryny ösdürmek  isleglerini kanagatlandyrýar.
Häzirki döwürde ykdysadyýetiň ähli ugurlaryny sanly ulgama geçirmek, önümçilige ylmy işleri ornaşdyrmak döwrüň möhüm wezipesi bolup durýar. Sapaklarda häzirki zaman elektron serişdeleriniň, kompýuter tehnologiýalarynyň, interaktiw usullaryň ulanylmagy okuw maglumatlarynyň çalt hem-de çuňňur özleşdirilmegine ýardam berýär.
Akademiýanyň okuwlarynda Sanly ykdysadyýet we döwlet dolandyryşynda sanly ulgamlar dersiniň tejribeli mugallymlary tarapyndan okadylmagy diňleýjileriň sanly tehnologiýalaryň aýratynlyklary we mümkinçilikleri baradaky düşünjelerini kämilleşdirmäge ýardam edýär.
Magistrleri taýýarlamak boýunça okuwlaryň maksady talyplaryň ylmy-seljerme taýdan pikirlenip bilmek, şahsy guramaçylygy we öz-özüni dolandyryş, ulgamlaýyn-seljeriş we guramaçylykly - amaly häsiýetli ýaly başarnyklarynyň emele getirilmegine gönükdirilýär. Bu okuwlaryň maksatnamasynyň çäklerinde ylym-seljeriş hem-de durmuş-medeni gurşawy emele getirmek, dolandyrmak we gözegçilik etmek wezipelerini çözmäge ukyply şahsyýetleri  kämilleşdirmek bolup durýar.
Magistrlik maksatnamasynyň Sanly dolandyryş ugry boýunça okuwynyň maksady hünärmenleriň sanly dolandyryş we maglumat tehnologiýalar ulgamlar boýunça nazary – usuly bilimini kämilleşdirmek; maglumat tehnologiýalaryny, çeşmelerini we ulgamlaryny ulanmagyň esasy usullaryny dolandyryş işinde ulanyp bilmek ukyplaryny ösdürmäge mümkinçilik berýär.
Sanly dolandyryş ugry boýunça okaýan her magistrantyň magistrlik işiniň taýýarlanylyşyna kafedranyň tejribeli, alymlyk derejeli professor-mugallymlary ýolbaşçylyk edýär.  Kafedranyň nobatdaky ýygnaklarynda ylmy işleriň ýerine ýetirilişi barada ýolbaşçylaryň hasabatlary diňlenilýär.
Mundan başga-da kafedranyň professor-mugallymlary “açyk sapaklara” gatnaşyp, özara pikir alyşýarlar. Şeýle-de professor-mugallymlaryň Akademiýa bilen hyzmatdaşlygy amala aşyrýan daşary ýurt alymlaryň, bilermenleriň okuw sapaklaryna, maslahatlaryna gatnaşmagy halkara tejribäni öwrenmäge hem ýardam edýär.
Kafedrada okadylýan dersleriň materiallarynyň slaýdly prezentasiýalar bilen MOODLE programmasyna salynmagy öwreniljek maglumatlaryň has täsirli hem-de düşünikli bolmagyna ýardam edýär. Şeýle-de okadylýan dersler boýunça gysga göwrümli wideorolikleriň taýýarlanylmagy diňleýjileriň maglumatlary özbaşdak öwrenmegine mümkinçilik berýär.
Döwrebap maksatnamalaryň, okadylýan dersler boýunça usuly gollanmalaryň aglabasy kafedranyň professor-mugallymlary tarapyndan taýýarlanylýar. Şeýle-de bu işlerde döwlet tarapyndan durmuş-ykdysady ösüşiň kadalaşdyrylyşynyň, döwlet gullukçylarynyň hukuk we ynsanperwer ugurlardan taýýarlanylyşynyň, döwlet gullugynyň edebiniň meselelerine degişli öňdebaryjy halkara tejribeleri baradaky maglumatlar esasy orun tutýar.
Ylmy-barlag işleri
Kafedranyň mugallymlary öz okuw-usuly işlerini ylmy-barlaglar bilen utgaşdyryp alyp barýarlar. Mugallymlaryň ylmy-barlag işlerinde esasan döwlet dolandyryşynyň we döwlet gullukçylarynyň hünär taýýarlygynyň meselelerine aýratyn üns berilýär. 2017-2019-njy ýyllar aralygynda kafedranyň professor-mugallymlary Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda resmileşdirilen “Türkmenistanda döwlet dolandyryşyny kämilleşdirmegiň esasy ugurlary” atly tema boýunça uly göwrümli barlagyň ýerine ýetirilmegine we barlagyň netijesi boýunça adybir monografiýanyň taýýarlanylmagyna gatnaşdylar.
Häzirki döwürde kafedranyň mugallymlary 2020-2022-nji ýyllar üçin Türkmenistanyň ylymlar akademiýasy tarapyndan resmi bellige alynan “Döwlet gullukçylaryny taýýarlamagyň halkara we milli tejribesi” atly ylmy temanyň çäginde öz ylmy gözleglerini alyp barýarlar. Mugallymlaryň bu temanyň çäginde alyp barýan ylmy-barlag işleriniň netijeleri boýunça özbaşdak ýerine ýetirilen tematiki makalalaryň umumy ýygyndyda jemlenilmegi göz öňünde tutulýar.
Akademiýanyň professor-mugallymlary esasy okuw-usuly işlerinden daşary akademiýa ýüz tutýan ministrliklerde ýurdumyzyň içeriki we daşary syýasatyny wagyz etmäge hem-de aýry aýry temalar boýunça düşündiriş we okuw maslahatlaryny geçirmäge gatnaşýarlar.
Okadylýan dersler:
 1. Döwlet we ýerli dolandyryşyň esaslary
 2. Dolandyryş psihologiýasy
 3. Işgärleri dolandyrmak
 4. Menejment
 5. Syýasaty öwreniş
 6. Döwlet syýasaty we ideologiýa işi
 7. Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň döwlet kadalaşdyrylyşy
 8. Hili dolandyrmak
 9. Iş resminamalaryň dolandyrylyşy we ýazuw kadalary
 10. Iş resminamalaryň dolandyrylyşy
 11. Iş dolandyryşy guramak
 12. Bazar ykdysadyýetiniň esaslary
 13. Döwlet gullukçylarynyň işjeň gatnaşyklary we etikasy
 14. Döwlet gullugynda işjeň aragatnaşyk
 15. Döwlet gullugynyň edebi we işjeň aragatnaşyklar
 16. Halkara walýuta-karz gatnaşyklary
 17. Ykdysady syýasat we strategiki meýilnamalaşdyrmak
 18. Milli ykdysadyýet, ykdysady howpsuzlyk, töwekgelçilik
 19. Maýa goýum işi
 20. Marketing
 21. Dünýä ykdysadyýetinde energetika meseleleri
 22. Daşary ykdysady iş
 23. Daşary ýurt dilleri (işewür iňlis dili)
 24. Kompýuter programmalary we elektron hökümet ulgamy
 25. Filosofiýa
 26. Sosial filosofiýa
 27. Buhgalter hasaby we hasabyň halkara standartlary
 28. Buhgalter hasaby, maliýe hasabaty we audit
 29. Buhgalter hasaby, audit we maliýe hasabatynyň halkara standartlary
 30. Maliýe hasabatynyň esaslary
 31. Makroykdysadyýet
 32. Oba senagat toplumynyň dolandyrylyşy
 33. Statistika we demografiýa
 34. Sosial statistika we demografiýa
 35. Demografiýa we adam ösüşi
 36. Döwlet gullugynyň edebi we diplomatik protokolyň esaslary
 37. Halkara ulag logistikasy
 38. Ekologiýa medeniýeti we daşky gurşawy goramak
 39. Türkmen medeniýeti we milli medeni miras
 40. Ýer-suw gorlarynyň dolandyrylyşy
 41. Sosiologiýa
 42. Netijeli gepleşikleri geçirmek (türgenleşik okuwy)
 43. Türkmen edebi diliniň ýazuw düzgünleri
Dersleriň beýany:
Şu gün paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň
Häzirki wagtda Arkadagly Serdarymyzyň başda durmagynda ähli ugurlarda we
Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýanyň
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy. © 2021