Magistr maksatnamalary boýunça okuwlara online arkaly ýazylmak üçin:


 I Tapgyr:

Şu aşakdaky salgy boýunça onlaýyn hasaba alnyşy geçiň.

https://forms.gle/41N5ZFAcojixReACA


II Tapgyr:

Aşakdaky resminamalary academy01@dga.edu.tm elektron poçta salgysyna iberiň:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza; (skanirlenen göçürmesi)

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa); (skanirlenen göçürmesi)

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy; (skanirlenen göçürmesi)

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama; (skanirlenen göçürmesi)

— 3x4 sm ölçegdäki fotosurat; (elektron görnüşinde, asyl nusgasy sekiz sany)

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi. (skanirlenen göçürme)

— şahsy pasportyny; (skanirlenen göçürme)

—  ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar); (skanirlenen göçürmeleri)

Dalaşgär okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.


III Tapgyr:

Dalaşgäriň elektron  görnüşinde ugradylan resminamalary kabul edýän iş topary tarapyndan seljerilip, dalaşgäriň electron poçtasyna hat üsti bilen netijesi barada habar berler.


IV Tapgyr:

Resminamalaryň asyl nusgalaryny dalaşgär giriş synaglarynyň öň ýanynda (bir gün öňünden) tabşyran ýagdaýynda giriş synaglaryna goýberilýär.

 
Image
Şu gün paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň
Häzirki wagtda Arkadagly Serdarymyzyň başda durmagynda ähli ugurlarda we
Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýanyň
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy. © 2021