Magistr maksatnamalary boýunça okuwlara online arkaly ýazylmak üçin

I Tapgyr:

Şu aşakdaky salgy boýunça onlaýyn hasaba alnyşy geçiň.

https://docs.google.com/forms

II Tapgyr:

Aşakdaky resminamalary academy01@dga.edu.tm elektron poçta salgysyna iberiň:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza; (skanirlenen göçürmesi)

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa); (skanirlenen göçürmesi)

— ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— magistr maksatnamasy boýunça okuwa girmegiň maksadynyň beýany (beýan türkmen dilinde ýazylmaly we 500 sözden köp bolmaly däl).

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.


III Tapgyr:

Dalaşgäriň elektron  görnüşinde ugradylan resminamalary kabul edýän iş topary tarapyndan seljerilip, dalaşgäriň electron poçtasyna hat üsti bilen netijesi barada habar berler.


IV Tapgyr:

Resminamalaryň asyl nusgalaryny dalaşgär giriş synaglarynyň öň ýanynda (bir gün öňünden) tabşyran ýagdaýynda giriş synaglaryna goýberilýär.

Image
Сегодня в рамках двухдневного государственного визита главы Республики Корея
Академия государственной службы при Президенте Туркменистана. © 2024 Все права защищены.