Kitaphana

Akademiýanyň kitaphanasy 2009-njy ýylda döredilip, onda professor-mugallymlaryň işlerine, diňleýjileriň we talyplaryň okuwlaryna peýdaly dürli döwlet dolandyryş, sosial-ykdysady pudaklaryna degişli edebiýatlar we şol sanda Gahryman Arkadagymyzyň kitaplary Akademiýanyň gorundaky kitaplar we ylmy işler, metbugatda çap edilen dürli makalalar we tezisler, daşary ýurtlardan gelen birnäçe žurnallar, kitaplar saklanylýar. Şu güne çenli kitaphana gorynda 6500-e golaý kitaplar kabul edildi. Akademiýanyň kitaphanasy “Galkynyş kitap merkezi” tarapyndan dürli ugurly kitaplar, gollanmalar we beýleki neşir önümleri bilen üpjün edilýär. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň merkezi bazasyndan, Adalat ministrliginden, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň “Türkmenkitap”lomaý-bölek birleşiginden, Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetinden kitaplar, žurnallar kabul edilýär. Akademiýanyň professor-mugallymlary, diňleýjileri birnäçe kitaplary kitaphana sowgat berýärler.

Akademiýanyň kitaphanasynyň tekjelerinde dürli ylmy we çeper eserler bilen birlikde Mähriban Arkadagymyzyň halkymyza peşgeş beren atalyk kitaplary hem bar. Akademiýanyň mugallymlarydyr diňleýjileri we talyplary kitaphananyň hyzmatyndan günüň dowamynda peýdalanyp bilýärler. Şeýle-de Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri”, “Döwlet guşy”, "Çaý – melhem hem ylham’’, ,,Gadamy batly bedew’’, ,,Arşyň nepisligi’’, ,,Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy’’ hem-de “Enä tagzym – mukaddeslige tagzym”, “Türkmenistan”, “Bitarap Türkmenistan”, “Türkmenistan Abadançylygyň we rowaçlygyň ýurdy”, “Ösüşiň täze belentliklerine tarap” I—X tomlary, “Türkmenistan durmuş — ykdysady ösüşiniň döwlet kadalaşdyrylyşy”, “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi”, “Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda”, “Abadançylygyň röwşen gadamlary”, “Ömrümiň manysy”, “Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty”...ýaly pähim-paýhasy özünde jemleýän ajaýyp kitaplaryndan professor-mugallymlar, diňleýjiler we talyplar ylmy işlerinde, okuw sapaklarynda giňden ulanyp bilýärler. 

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň kitaphana işini kämilleşdirmek baradaky alyp barýan parasatly başlangyçlaryndan ugur alyp, döwlet gullukçylaryny bagtyýarlyk ruhunda terbiýelemekde, sadalyk, päklik, mähribanlyk, hoşniýetlilik, watançylyk duýgularyny oýarmakda kitabyň jemgyýetiň durmuşyndaky eýeleýän orny uludyr.

Kitaphananyň ýerleşýän ýeri: Akademiýanyň okuw binasynyň 1-nji gaty, №110 otag, telefon belgisi: +993 (12) 49-82-70.

Çap edilen neşirler

Akademiýa öz döredilen wagtyndan bäri döwlet gullugy we beýleki degişli meseleler boýunça birnäçe işleri çapdan çykardy. Akademiýanyň professor-mugallymlarynyň ýazan kitaplary, okuw gollanmalary ýurdumyzyň milli gazet-žurnallarynda, şol sanda, Türkmenistanyň ministrlikleriniň, pudak, ylmy edaralarynyň we ýokary okuw mekdepleriniň dürli ugurlary boýunça geçirilýän ylmy-amaly we ylmy-usulyýet maslahatlarda tezisleri çap edilýär.Ýurdumyzda çap edilýän maglumat-seljeriş, ylmy-usulyýet žurnallarda makalalar yzygiderli çap edilýär. Akademiýanyň professor-mugallymlarynyň ylmy işleri we makalalary daşary ýurtdaky ugurdaş edaralarynyň neşirlerinde çap edilýär, şeýle hem olar daşary ýurtly professor-mugallymlar bilen bilelikde awtorçylyk edip degişli temalar boýunça bilelikde çap edilýär. Aşakda dürli ýyllarda çap edilen işler görkezilýär.

 1. Güýjow Nowruz. Buýsançnama (goşgy). //Mugallymlar gazeti.- 01.01.2024.- 3-nji sahypa.
 2. Burunowa Akjemal, Melejäýew Perhat. Halkara maliýe bazarynda transmilli banklaryň orny. //Biznes reklama.- 01.01.2024.- 7-nji sahypa.
 3. Hanowa Gülşirin. Täze ýyl arzuwlary (goşgy). //Biznes reklama.- 01.01.2024.- 9-njy sahypa.
 4. Burunowa Akjemal. “Ilatyň süýşürintgilerini gymmatly kagyzlar bazaryna çekmegiň zerurlygy”. //Bank habarlary.- 2023.- №12.- 13-15-nji sahypalar.
 5. Soltanmämmedowa Annajemal. Ýaşlar ýylynyň ýalkymy. //Türkmen sporty.- 06.01.2024.- 4-nji sahypa.
 6. Şiriýewa Jennet. The principles of a healthy lifestyle. //Türkmen sporty.- 06.01.2024.- 6-njy sahypa.   
 7. Burunowa Akjemal, Melejäýew Perhat. Halkara maliýe bazarynda transmilli banklaryň orny. //Biznes reklama.- 08.01.2024.- 6-njy sahypa.
 8. Ýalkapow Bäşim. Rowaçlanýan bilim özgertmeleri . //Watan gazetiniň elektron saýty.- 11.01.2024.
 9. Guldurdyýew Baba. Zähmetiň reňklerdäki keşbi. //Edebiýat we sugat.- 12.01.2024.- 4-nji sahypa.     
 10. Guldurdyýew Baba. Häzirki zaman kitap grafikasynda Göroglynyň çeper keşbi. //Biznes reklama.- 15.01.2024.- 5-nji sahypa.
 11. Gurbanow Aşyrgeldi. Restoranlaryň taryhyna ser salyp... //Biznes reklama.- 15.01.2024.- 6-njy sahypa.
 12. Mämmedow Nurýagdy. Düzmergeniň ter kömelekleri. //Nebit- gaz.- 16.01.2024.- 5-nji sahypa.     
 13. Rahmanow Bäşim. Sanly ykdysadyýet- döwrüň mümkinçiligi. //Biznes reklama.- 22.01.2024.- 7-nji sahypa.
 14. Begliýewa Bägül. “Apple” ilkinji gezek “Samsung”- dan öňe geçdi. //Biznes reklama.- 22.01.2024. 9-njy sahypa.
 15. Güýjow Nowruz. Buýsançnama (goşgy). //Mugallymlar gazeti.- 24.01.2024.- 4-nji sahypa.
 16. Hümmäýew Kakageldi. Döwrebap hyzmatlar. //Türkmenistan.- 25.01.2024.- 3-nji sahypa.
 17. Hanowa Gülşirin. Täze ýyl diýlende... //Zenan kalby.- 2024.- №1.- 23-nji sahypa.
 18. Şiriýewa Jennet. Dostlugyň ajaýyp öwüşgini. //Adalat.- 26.01.2024.- 2-nji sahypa.
 19. Öwezow Orazly. Türkmenistanyň Ýaponiýadaky söwda öýüni açmak mümkinçiligine garalýar. //Biznes reklama.- 29.01.2024.- 8-nji sahypa.
 20. Akyşow Orazmyrat. Ýaponiýanyň NEXI agentligi Türkmenistanda taslamalary maliýeleşdirmäge gatnaşmaga taýýar. //Biznes reklama.- 29.01.2024.- 8-nji sahypa.
 21. Gurbanow Aşyrgeldi. Döwürleriň paýhasy. //Nebit- gaz.- 30.01.2024.- 5-nji sahypa.
 22. Hanowa Gülşirin. Bileje seniň bilen (goşgy). //Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň «Arkadagly Ýaşlar» atly çeper-publisistik, ylmy-populýar elektron žurnaly.- 2024.- №1.- 43-nji sahypa.
 23. Mämmetkuliýewa Aýjahan. Sanly ykdysadyýetiň we gazna biržasynyň ösüşi. //Biznes reklama.- 05.02.2024.- 8-nji sahypa.
 24. Annamyradow Alym. Türkmen döwletliliginiň mizemez binýady. //Türkmenistan.- 07.02.2024.- 4-nji sahypa.
 25. Baýrammyradow Şöhrat. Halkara «Cisco Live 2024» atly uly tehniki-okuw çäresi geçirildi. //Biznes reklama.- 12.02.2024.- 7-nji sahypa.
 26. Hojamämmedow Gurbanly. Happy young people. //Türkmen sporty.- 17.02.2024.- 6-njy sahypa.
 27. Annaýew Mekan. Demir ýol ulaglary pudagy ösüş ýolunda. //Türkmeniň Ýüpek ýoly.- 17.02.2024.- 2-nji sahypa           
 28. Ataýew Merdan. Halkymyzyň hoşniýetlilik ýörelgesi. //Mugallymlar gazeti.- 19.02.2024.- 2-nji sahypa.    
 29. Täçmyradowa Dünýägözel. Dünýä ýüzünde halkara gatnaşyklarymyzy berkidijiler. //Biznes reklama.- 19.02.2024.- 2-nji sahypa.
 30. Hudaýberdiýewa Laçyn. Kämil şahsyýeti kemala getirmekde Magtymgulynyň eserleriniň ähmiýeti. //Biznes reklama.- 19.02.2024.- 5-nji sahypa.
 31. Hojamämmedow Gurbanly. Ösüşiň möhüm ugurlary. //Mugallymlar gazeti.- 21.02.2024.- 2-nji sahypa.    
 32. Joraýewa Şasenem. Nesil terbiýesiniň gözbaşy. //Mugallymlar gazeti.- 26.02.2024.- 4-nji sahypa.
 33. Hommadowa Aýtäç. Türkmenistan halkara ykdysady ulgamyna sazlaşykly goşulyşýar. //Nebit-gaz.- 27.02.2024.- 5-nji sahypa.
 34. Пирмухамедов Хаджимурат. Цифровая трансформация молодёжной среды. //Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň «Arkadagly Ýaşlar» atly çeper-publisistik, ylmy-populýar elektron žurnaly.-  2024.- №2.- 14-15-nji sahypalar.
 35. Söýünowa Ogultäç. Ykdysady kuwwatlylygyň berk binýady. //Türkmenistan.- 02.03.2024.- 3-nji sahypa.
 36. Berdimyradow Röwşen. Elektron enjamlaryň sergisi. //Zaman- Türkmenistan.- 01.03.2024.- 2-nji sahypa.
 37. Nurberdiýew Batyr. Sagdynlygyň rowaçlanýan ýurdy. //Türkmen sporty.- 02.03.2024.- 5-nji sahypa.
 38. Ataýew Rahat. Kämillik menzilleri. //Türkmen sporty.- 02.03.2024.- 3-nji sahypa.
 39. Gurbanova Lale. Honour for the great thinker. //Türkmen sporty.- 09.03.2024.- 6-njy sahypa.
 40. Hommadova Aytach. Respect for the great poet. //Türkmen sporty.- 09.03.2024.- 6-njy sahypa.    
 41. Rozyýewa Zalila. Pyragynyň ady bilen. //Biznes reklama.- 11.03.2024.- 5-nji sahypa.
 42. Akmyradow Şatlyk. Türkmen talyplary baýrakly orunlaryň eýeleri. //The Ashgabat times- habar portaly.- 10.03.2024.
 43. Kakabaýew Resul. Okgunly ösüşlere binýat. //Ahal durmuşy 13.03.2024.- 6-njy sahypa.
 44. Nurberdiýew Batyr. Ýüzden gowrak deňiz jandary tapyldy. //Zaman- Türkmenistan.- 15.03.2024.- 2-nji sahypa.
 45. Kakabaýew Arslanmämmet. Hoşniýetli gatnaşyklar ösdürilýär. //Türkmeniň Ýüpek ýoly.- 16.03.2024.- 2-nji sahypa.
 46. Hanowa Gülşirin. Tutaşyp başlan alaw. // «7/24.tm»: «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- 18.03.2024.- 21-nji sahypa.
 47. Hanowa Gülşirin. Şepagatdyr şerhi päk, ejemiň alajasy... //  Zenan kalby.- 2024.- №3.- 22-23-nji sahypalar.
 48. Ojarow Begmyrat. Bag ekmegiň sogaby. //Türkmen sporty.- 23.03.2024.- 3-nji sahypa.
 49. Gurbangeldiýew Maksat. Türkmen diplomatiýasy- parahatçylygyň ilçisi. //Watan.- 23.03.2024.- 2-nji sahypa.
 50. Meredow Mergen. Hukuk binýady kämilleşdirilýär. //Watan.- 26.03.2024.- 2-nji sahypa.
 51. Jumaýew Dörtguly. Pyragynyň döredijiliginde nesil terbiýesi. //Türkmen dünýäsi.- 27.03.2024.- 3-nji sahypa.
 52. Täçmyradowa Dünýägözel. Ahlak gymmatlyklaryny sarpalap. //Türkmenistan.- 01.04.2024.- 4-nji sahypa. 
 53. Kakajanowa Gülşat. Ähli döwürleriň şahyry. //Nebit-gaz.- 02.04.2024.- 5-nji sahypa.     
 54. Pigamow Perman. The Ahalteke horses are our pride. //Türkmen sporty.- 06.04.2024.- 6-njy sahypa.   
 55. Hanowa Gülşirin. Bu gün, Söýmüşem seni (goşgular). //Garagum.- 2024.- №2.- 29-30-njy sahypalar.     
 56. Igdirowa Mährijemal. Ykdysady kuwwat- berk binýat. //Nesil.- 09.04.2024.- 2-nji sahypa.     
 57. Nuryýewa Oguljeren. Garagum sährasy- gymmatlyklar hazynasy. //Bereketli toprak.- 10.04.2024.- 4-nji sahypa.
 58. Amanmuhammedowa Arzygül. Milliarderleriň täze nesli näme bilen meşgul. //Biznes reklama.- 15.04.2024.- 8-nji sahypa.
 59. Saparliýewa Selbi. Kämilligiň we tämizligiň şäheri  . //Aşgabat.- 18.04.2024.- 4-nji sahypa.     
 60. Hanowa Gülşirin. Döredijilik dünýäsi: Alkyşnama, Kakama, Jigim Güljerene, Arzuw, Saňa (goşgular). // «7/24.tm»: «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- 2024.- № 17 (204).- 22.04.2024.- 23-nji sahypa.
 61. Muhammetýazow Maksat. Ady bilen gelen şahyr. //Edebiýat we sungat.- 26.04.2024.- 2-nji sahypa.   
 62. Burunowa Akjemal. Bazar şertlerinde maliýe durnuklylygyny üpjün etmegiň pul-karz gurallary. //Maliýe we ykdysadyýet ylmy-amaly žurnal.- 2024.- №2 (38).- 3-5-nji sahypalar. 
 63. Täçmyradowa Dünýägözel. Türkmenistanyň bank ulgamynyň ösüşi. //Maliýe we ykdysadyýet ylmy-amaly žurnal.- 2024.- №2 (38).- 35-36- njy sahypalar.
 64. Nurýagdyýew Döwletgeldi. Iň gowy myhmanhanalar. //Zaman- Türkmenistan.- 26.04.2024.- 2-nji sahypa.
 65. Begjanowa Aýjahan. Ykdysadyýetiň möhüm ugry. //Türkmeniň Ýüpek ýoly.- 27.04.2024.- 2-nji sahypa.
 66. Annamuhammedow Maksat. Bagtyýar maşgalalara baýramçylyk sowgatlary. //Türkmenistanyň senagaty ylmy- tehniki žurnal.- 2024.- №1.- 12-nji sahypa.
 67. Hudaýberdiýewa Oguljeren. Hünär kämilligi- döwrüň talaby. //Türkmenistanyň senagaty ylmy- tehniki žurnal.- 2024.- №1.- 30-31-nji sahypalar.
 68. Jumaýew Döwran. Türkmenistanyň harytlar we hyzmatlar bazaryny ösdürmegiň esasy ugurlary. //Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň «Arkadagly Ýaşlar» atly çeper-publisistik, ylmy-populýar elektron žurnaly. 2024.- №4.- 22-23-nji sahypalar.
 69. Hanowa Gülşirin. Magtymguly Pyragynyň şygyrlary milli terbiýäniň pähim akabasy.
 70. // https: //www.atavatan-turkmenistan.com/magtymguly-pyragynyn-sygyrlary-milli-terbiýanyň-pahim-akabasy/.- 29.04.2024.   
 71. Taganmämmedow Resul. Tutumly işleriň rowaçlanýan döwri. //Balkan.- 02.05.2024.- 3-nji sahypa.
 72. Aşyrowa Mähri. Watansöýüjiligiň belent nusgasy. //Nebit- gaz.- 07.05.2024.- 5-nji sahypa.                 
 73. Amanmuhammedowa Arzygül. Akyldar şahyra bagyşlanan dokumental film gyrgyz teleýaýlymlarynda görkezilýär. //Biznes reklama.- 13.05.2024.- 12-nji sahypa.           
 74. Soltanmämmedowa Annajemal. Ykdysady ösüşi peseler. //  Biznes reklama.- 13.05.2024.- 12-nji sahypa.
 75. Hümmäýew Kakageldi. Türkmenistanda durmuş goraglylygy ulgamynyň ösüşi. //Türkmenistanda ylym we tehnika.- 2024.- №2.- 54-58- nji sahypalar.
 76. Durdyýewa Akgül. Sport hakynda kanunçylyk. //«7/24.tm» «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- 2024.- №20 (207).- 13.05.2024.        
 77. Meredow Maksat. Akyldar şahyryň döredijiligi dünýä giňişliginde. //Watan.- 14.05.2024.- 3-nji sahypa.             
 78. Hommaýewa Jemile. Döwrüň talabyndan ugur alyp. //Adalat.- 17.05.2024.- 3-nji sahypa.                 
 79. Geldiyev Aymyrat. Global glory of the Turkmen poet. //Türkmen sporty.- 18.05.2024.- 6-njy sahypa.   
 80. Nurýagdyýew Döwletgeldi. Ykdysady netijelilik. //  Türkmeniň Ýüpek ýoly.- 18.05.2024.- 4-nji sahypa.                   
 81. Begjanowa Aýjahan. Ykdysady ösüş- eşretli ýaşaýşyň kepili. //Nebit- gaz.- 21.05.2024.- 4-nji sahypa.        
 82. Nuryýewa Oguljeren. "Ýok, çäge däl, altyn meniň basýanym...". //Bereketli toprak.- 22.05.2024.- 3-nji sahypa.
 83. Hojamämmedow Gurbanly. Belent maksatlar rowaçlanýar. //Mugallymlar gazeti.- 22.05.2024.- 2-nji sahypa.    
 84. Joraýewa Şasenem. Nusgawy edebiýatyň çyragy. //Mugallymlar gazeti.-  27.05.2024.- 2-nji sahypa.   
 85. Hanowa Gülşirin. Pyragynyň şygyrlary ýüreklere ýol salýar. //Biznes reklama.- 27.05.2024.- 7-nji sahypa. 
 86. Annamedow Begenç. Innowasion sanly ykdysadyýetde emeli aň. //Biznes reklama.- 27.05.2024.- 6-njy sahypa.
 87. Hojamämmedow Gurbanly. Ak bagtym sen, Aşgabat!. //Nebit-gaz.- 28.05.2024.- 5-nji sahypa.     
 88. Hümmäýew Kakageldi. Sahawatly durmuş syýasaty. //Türkmenistan.- 29.05.2024.- 2-nji sahypa.                 
 89. Байрамгельдыева Дженнет. В ногу со временем. //Нейтральный Туркменистан.- 30.05.2024.- 4 стр.
 90. Akmyradow Şatlyk. Magtymguly Pyraga (goşgy). //Edebiýat we sungat.- 31.05.2024.- 3-nji sahypa.   
 1. Hanowa Gülşirin. Watan täji Arkadagly Serdarym! (Aýdym). //Edebiýat we sungat.- 06.01.2023.- 2-nji sahypa.
 2. Hommaýewa Jemile. Iş saparynyň tölegleri. //Adalat.- 13.01.2023.- 3-nji sahypa.
 3. Annamyradow Alym. Ugur- ýagty geljege tarap. //Diýar.- 2023.- №1.- 6-7-nji sahypalar            .
 4. Hanowa Gülşirin. Arkadag şäheri- bagtyň şäheri, Arkadag- bagtly halkyň şäheri! //Diýar.- 2023.- №1.- 9-njy sahypa.
 5. Hümmäýew Kakageldi. Durmuş goraglylygynyň sanlylaşdyrylmagy. //Diýar.- 2023.- №1.- 12-13-nji sahypalar.
 6. Annamyradow Alym. Asylly ýörelgäniň şuglasy. //Mugallymlar gazeti.- 25.01.2023.- 2-nji sahypa.
 7. Gurbanow Çarygeldi. Myhmansöýerlik- türkmeniň döwletlilik däbi. //Aşgabat.- 26.01.2023.- 7-nji sahypa.
 8. Rejepowa Ogulmähri. Bank ulgamy halkyň hyzmatynda. //Bank habarlary.- 2023.- №1.- 8-9-njy sahypalar.
 9. Jumaýew Döwran. Ýaşlykda hyjuw bar, Ýaşlarda gujur bar. // 7/24.tm «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň elektron goşundysy.-  2023.- №05.- 30.01.2023.- 2-nji sahypa.
 10. Халнепесов Бегенч. Подготовка будущих управленцев. //Arkadagly ýaşlar.- 2023.- №1.- 32-33-nji sahypalar.
 11. Hanowa Gülşirin. Söýgüden gelýäris, barýarys söýgä. //Arkadagly ýaşlar.- 2023.- №1.- 39-40-njy sahypalar.
 12. Hommaýewa Jemile. Döwrebap ulag düzümi- ösüşiň möhüm şerti. //Türkmeniň Ýüpek ýoly.- 11.02.2023.- 1-2-nji sahypalar.
 13. Annamyradow Geldimyrat. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda täze wezipeler we maksatlar. // https://www.tkamm.gov.tm/tm/print/content/15675.-            20.02.2023.
 14. Annamyradow Alym. Aýanlyk, aç-açanlyk ýagdaýynda geçiriler. //Watan.- 21.02.2023.- 2-nji sahypa.
 15. Hanowa Gülşirin. Gelip dur ataň öýüne...//Ahal durmuşy.- 22.02.2023.- 6-njy sahypa.
 16. Ataýewa Annagül. Ruhy gymmatlyklara sarpa. //Türkmenistan.- 27.02.2023.- 2-nji sahypa      
 17. Seýitmyradowa Oguljeren. Köpetdag döwlet goraghanasynyň gözellikleri     . // 7/24. tm. «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- 2023.- №09.- 27.02.2023.- 13-nji sahypa.      
 18. Bäşimow Aýmyrat. Watanyň ynamdar güýji. //Ahal durmuşy.- 01.03.2023.- 2-nji sahypa.     
 19. Ýagşymyradow Ýagşymyrat. Sport bilen galkynýan Diýar. //Türkmen sporty.- 04.03.2023.- 2-nji sahypa.
 20. Sahedov Berdimyrat. The champion holds the title. //Türkmen sporty.- 04.03.2023.- 6-njy sahypa.
 21. Begmedow Nurnepes. TARYHY KARARNAMA: BMG-niň Baş Assambleýasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň orny baradaky kararnamasy kabul edildi. // 7/24.tm. “Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň elektron goşundysy.-2023.- №10.- 06.03.2023.- 2-nji sahypa.
 22. Ussanepesow Şöhrat. Tejribe arkaly kämillik- döwrebap ylmyň özeni. //Esger.- 09.03.2023.
 23. Begmedow Nurnepes. Taryhy ösüşleriň taryhy. //Türkmen sporty.- 11.03.2023.
 24. Amangeldiýewa Sülgün. Buýsançly ösüşlere beslenýän döwür. //Mugallymlar gazeti.- 15.03.2023.- 2-nji sahypa.
 25. Aýnazarow Kuwwat. Nowruz ýatlamalary. // 7/24.tm. “Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- 2023.- №12.- 20.03.2023.- 16-njy sahypa.
 26. Hemraýewa Abadan. Bahar meýlisinde çyksaň seýrana... // 7/24.tm. “Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- 2023.- №12.- 20.03.2023.- 17-nji sahypa.
 27. Пирмухаммедов Хаджимурат. ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВА. //Нейтральный Туркменистан.- 24.03.2023.- 3 стр.
 28. Ýollyýewa Akjagül. Nowruz geldi ilime. //Türkmen sporty.- 25.03.2023.
 29. Begmedow Nurnepes. Ýaşlar syýasatynyň möhüm ugry. //  7/24.tm. “Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- 2023.- №13.- 27.03.2023.- 5-nji sahypa.
 30. Hudaýberdiýewa Oguljeren. Döwlet gullukçylary taýýarlanylýar. // Türkmenistan.-31.03.2023.- 3-nji sahypa.
 31. Karýagdyýew Ylham. Döwre buýsanç- zähmete hyjuw. //Adalat.-  31.03.2023.- 2-nji sahypa.
 32. Hanowa Gülşirin. Goşgular. //Nesil.- 01.04.2023.- 4-nji sahypa.
 33. Gurbanow Serdar. Demokratik döwletde saýlawlaryň ähmiýeti. //Türkmeniň Ýüpek ýol.- 01.04.2023.
 34. Gurbanow Çarygeldi. Magtymguly we liriki çeper keşpler ulgamy. //Adalat.- 07.04.2023.- 4-nji sahypa.
 35. Aýnazarow Kuwwat. Sagdyn durmuş- bagtly ýaşaýyş. //Edebiýat we sungat.- 07.04.2023.- 1-nji sahypa.
 36. Gylyjow Arslan. Inspiration of the good news. //Türkmen sporty.- 08.04.2023.
 37. Begmedow Nurnepes. Sagdynlygyň goşa ganaty. //Türkmen sporty.- 08.04.2023.-7-nji sahypa.      
 38. Ataýewa Annagül. Rowaçlygyň şäheri. //Türkmenistan.- 10.04.2023.- 4-nji sahypa.
 39. Hümmäýew Kakageldi. Ykdysadyýet: Hususy pudagyň kuwwaty artýar. //Türkmenistan.-  11.04.2023.- 3-nji sahypa  
 40. Hanowa Gülşirin. MY LOVE LIKE A SONG… //Arkadagly ýaşlar.- 2023.- №3.- 53-nji sahypa.
 41. Babaýew Gurbanmuhammet. Sagdyn raýat- sagdyn jemgyýet. //Türkmen sporty.-15.04.2023.
 42. Rejepowa Ogulmähri. Ruhubelent ýollarda mizemez menziller. //7/24 Türkmenistan Sport.- 2023.- №17.- 24.04.2023.- 10-njy sahypa.
 43. Burunowa Akjemal. Halkara maliýe bazarlarynda altyny ulanmagyň tejribesi. //Bank habarlary.-  2023.- №3.- 7-10-njy sahypalar.
 44. Berdiýew Mekan. Sanly özgertmeleriň ugry bilen. //Ahal durmuşy.- 26.04.2023.- 2-nji sahypa.
 45. Şihiýewa Annasoltan. Şowhunly toýuň naýbaşy bezegi. //Behişdi ahalteke atlary.- 2023.- №01.- 12-15-nji sahypalar.
 46. Seýitmyradowa Oguljeren. Halkara "Türkmen alabaý itleri" assosiasiasiýasynyň II mejlisi geçirildi. //Türkmeniň nusgalyk alabaýy.- 2023.- №01.- 6-9-njy sahypalar.
 47. Ataýewa Annagül. Akyldar şahyryň edebi mirasy. //Mugallymlar gazeti.- 03.05.2023.- 4-nji sahypa.
 48. Kulyýewa Leýla. Arkadag şäheri: Sanly ulgam hereketde. //Türkmenistanyň gurluşygy we binagärligi.- 2023.- №1.- 16-24- nji sahypalar.
 49. Gurbansähedowa Maýsa. Logistikanyň we halkara forumyň netijeliligi. //zamanturkmenistan.com.tm/?p=77990.- 10.05.2023.
 50. Gurbanow Çarygeldi. Magtymguly, öwüt bergin söz bile. //Aşgabat.- 11.05.2023.- 6-njy sahypa.
 51. Hümmäýew Kakageldi. Türkmenistanda ilatyň durmuş taýdan goraglylygynyň ösüşi. //Maliýe we ykdysadyýet.- 2023.- №2.- 1-3-nji sahypalar.
 52. Esenmämmedowa Tawus. Sanly ulgam hünär kämilligini kepillendirýär. //"7/24.tm" "Türkmenistan Sport" halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- 2023.- №20 (155).- 15.05.2023.- 9-njy sahypa.
 53. Durdykowa Bibigözel. Şanly sene. // Ahal durmuşy.- 17.05.2023.- 3-nji sahypa.
 54. Rahmanow Bäşim. Türkmenistanyň energetika ulgamy – gelejegiň aýdyň kepili. http://www.dga.edu.tm/index.php/tk/component/content/article/32-tazelikler/242-turkmenistanyn-energetika-ulgamy-gelejegin-aydyn-kepili?Itemid=670      22.05.2023.
 55. Gurbanow Çarygeldi. Hünär kämilligi- ösüşiň esasy şerti. //Mugallymlar gazeti.- 22.05.2023.- 3-nji sahypa     
 56. Rejepowa Ogulmähri. Döwlet ösüşiniň kanunçylyk binýady. http://www.dga.edu.tm/index.php/tk/component/content/article/32-tazelikler/243-dowlet-osusinin-kanuncylyk-binyady?Itemid=670            25.05.2023.
 57. Gurbanow Çarygeldi. Magtymgulynyň döredijiliginde filosofiki garaýyşlar. //Nesil.- 27.05.2023.
 58. Gurbanow Çarygeldi. Ynsanperwerligiň öçmejek nury. //Watan.- 30.05.2023.- 4-njii sahypa.    
 59. Amangeldiýewa Sülgün. Bilim ulgamy: sanlylaşdyrmagyň ähmiýeti. //Watan.- 06.06.2023.- 2-nji sahypa.
 60. Täçgulyýewa Ogultagan. Ýaşlaryň hukuk esaslary kämilleşdirilýär. //Watan.- 10.06.2023.- 2-nji sahypa.
 61. Hümmäýew Kakageldi. Emeli intellektiň ösüşiniň tejribesi. //Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy.-  2023.- №1.- 59-62-nji sahypalar.
 62. Gurbansähedowa Maýsa. Türkmenistanyň bazar ykdysadyýeti şertlerinde ulag-üstaşyr geçelgeleriniň wajyplygy. //Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy.- 2023.- №1.- 61-68-nji sahypalar.
 63. Бурунова Акджемал. Ценные бумаги – важная составляющая рыночных отношений. //Нейтральный Туркменистан.- 20.06.2023.- 2 стр.    
 64. Rozyýewa Zalila. Döwletara gatnaşyklary berkidilýär. //Zaman- Türkmenistan.- 23.06.2023.- 3-nji sahypa.
 65. Gurbanow Çarygeldi. Belent ösüşlere tarap. //Adalat.- 23.06.2023.- 3-nji sahypa.
 66. Hümmäýew Kakageldi. Hyzmatlaryň döwrebap usullaryny ornaşdyrmak ugrunda. //Türkmenistan.- 23.06.2023.- 3-nji sahypa.
 67. Ataýewa Annagül. Hukuk medeniýetini ösdürmek- döwrüň talaby. // Nesil.- 24.06.2023.- 2-nji sahypa.
 68. Ataýewa Annagül. Ýaşlaryň hukuk medeniýeti. //Medeniýet we syýahat.- 2023.- №2.- 64-nji sahypa.
 69. Пирмухаммедов Хаджимурат. Mеждународный обмен опытом в подготовке госслужащих. //Нейтральный Туркменистан.- 29.06.2023.- 8 стр.    
 70. Baýgeldiýew Amangeldi. Daşary ýurt dillerini öwrenmekde ýaş aýratynlyklary ýa-da daşary ýurt dillerini näwagt öwrenip başlamaly. //Arkadagly ýaşlar.- 2023.- №6.- 26-27-nji sahypalar.
 71. Hanowa Gülşirin. Aýyt Gurban, Gurbanlyk. //Arkadagly ýaşlar.- 2023.- №6.- 38-39-njy sahypalar.
 72. Hanowa Gülşirin. Poeziýa (Goşgular). //Biznes reklama.- 03.07.2023.- 11-nji sahypa.   
 73. Hanowa Gülşirin. Dowamat (goşgy). //Edebiýat we sungat.- 14.07.2023.- 2-nji sahypa. (mugallym)
 74. Hanowa Gülşirin. Bagtyň şäheri (goşgy). //Güneş.- 2023.- №7.- 11-nji sahypa. (mugallym)
 75. Hanowa Gülşirin. Ömrümiň manysynyň dowamaty bu. //Diýar.- 2023.- №4.- 10-njy sahypa.   
 76. ( mugallym)
 77. Baýgeldiýew Amangeldi. Magtymgulynyň döredijiligi- terbiýe mekdebi. //Mugallymlar gazeti.- 09.08.2023.- 4-nji sahypa.
 78. Rejepowa Ogulmähri. Ylym- bilim- ähli ösüşleriň gözbaşy  . //Nebit- gaz.- 15.08.2023.- 5-nji sahypa. (mugallym)
 79. Hümmäýew Kakageldi. Türkmenistanyň bank ulgamynyň ösüşi. //Bank habarlary.- 2023.- №5.-5-7  sahypalar. (prorektor)
 80. Rejepowa Ogulmähri. Häzirki zaman nagt däl pul dolanyşygynyň guralyşy. //Bank habarlary.-  2023.- №5.- 8-10 sahypalar. (mugallym)
 81. Ataýewa Annagül. Ýaşlaryň hukuk medeniýeti. //Medeniýet we syýahat.- 2023.- №2.- 64-nji sahypa. (diňleýji)
 82. Rasulow Pürli. Döwlet gullugy we döwrüň talaby. //Türkmenistan.- 08.09.2023.- 2-nji sahypa.      (diňleýji)
 83. Hanowa Gülşirin. Goşgular. //Nesil.- 09.09.2023.- 4-nji sahypa. (mugallym)
 84. Rejepowa Ogulmähri. BELENT MAKSATLARA TARAP. //Watan.- 12.09.2023.- 2-nji sahypa (mugallym)
 85. Hanowa Gülşirin. Görkana şäher — Arkadag! (goşgy). //Arkadag.- 14.09.2023.- 6-njy sahypa      (mugallym)
 86. Akmämmedowa Amantäç. Bilim- bagta badalga. //Aşgabat.- 14.09.2023.- 5-nji sahypa.      (mugallym)
 87. Hudaýberdiýewa Laçyn. MANYLY ÖMRÜŇ MANYSY. //Arkadag.- 21.09.2023.- 6-njy sahypa (mugallym)
 88. Rozyýewa Zalila. С четырех сторон света: Туркменистан предлагает новые трансконтинентальные транспортные коридоры. //Turkmenistan: International journal.-  2023.- №5-6.- 61-75-nji sahypalar. (mugallym)
 89. Akmämmedowa Amantäç. Küşt – paýhas oýny. //Türkmen sporty.-  23.09.2023.- 8-nji sahypa.      (mugallym)
 90. Hanowa Gülşirin. Söz, saz, sungat, sahna barada söhbet (söhbetdeşlik). //         Zenan kalby.- 2023.- №9.- 28-29-njy sahypalar. (mugallym)
 91. Hanowa Gülşirin. WATANYMYZYŇ GAHRYMANY ARKADAGLY SERDARYMYZ! (goşgy). //Edebiýat we sungat.- 29.09.2023.- 2-nji sahypa (mugallym)
 92. Ahunowa Gülşat. Bagtyýar döwrüň bagtly talyplary. //Arkadagly ýaşlar.- 2023.- №9.- 10-njy sahypa (talyp)
 93. Hanowa Gülşirin. Ýene güýz...//Arkadagly ýaşlar.- 2023.- №9.- 45-nji sahypa (mugallym)
 94. Hommaýewa Jemile. Halk maslahaty- halkyňky. //Biznes reklama.- 16.10.2023.- 10-njy sahypa    (mugallym)
 95. Hanowa Gülşirin. Alaja- eneleriň dileg penasy. //Zenan kalby.- 2023.- №10.-14-nji sahypa. (mugallym)
 96. Annamyradow Alym. Döwrebap hünärmenleri taýýarlamak ugrunda. //Türkmenistan.- 31.10.2023.- 2-nji sahypa. (rektor)
 97. Rejepowa Ogulmähri. Keys to effective business activity in market economy. //Arkadagly ýaşlar.- 2023.- №10.- 30-31-nji sahypalar. (mugallym)
 98. Saparalyýewa Selbi. Bilimler mekany. //Aşgabat.- 02.11.2023.- 5-nji sahypa. (talyp)
 99. Jumaýew Dörtguly. Powerful sports country. //Türkmen sporty.- 21.10.2023.- 6-njy sahypa.     (diňleýji)
 100. Güýjow Nowruz. Garagum- genji- hazyna. //Türkmenistan.- 24.10.2023.- 4-nji sahypa. (diňleýji)
 101. Hümmäýew Kakageldi. Emeli intellektiň bilim ulgamynda ulanylmagy. //Bilim.- 2023.- №5.- 43-45-nji sahypalar. (prorektor)
 102. Welliýew Nazar. Nationwide values. //Türkmen sporty.- 04.11.2023.- 6-njy sahypa. (diňleýji)
 103. Burunowa Akjemal                YMK   Bazaryň talaplaryna laýyk gelýän maliýe ulgamynyň döredilmeginiň zerurlygy Biznes reklama, 10-njy sahypa 05.11.2023 (mugallym)
 104. Hudaýberdiýewa Laçyn. Magtymguly Pyragynyň döredijiliginde perzent terbiýesi. //Biznes reklama.- 06.11.2023.- 12-nji sahypa. (mugallym)
 105. Hümmäýew Kakageldi. Jemgyýetçilik ösüşiniň özgerdiji güýji. //Türkmenistan.- 07.11.2023.-
 106. 3-nji sahypa. (prorektor)
 107. Nazarowa Bibigül. Ýaşlara görelde. // Nebit-gaz.- 07.11.2023.- 5-nji sahypa. (diňleýji)
 108. Ataýew Serdar. Energetika diplomatiýasy. // “7/24.tm” “Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- 2023.- №45 (180).- 06.11.2023.- 9-njy sahypa. (diňleýji)
 109. Ataýew Merdan. Aň-paýhas maýasy - ösüşiň hereketlendiriji güýji. //Biznes reklama.- 13.11.2023.- 7-nji sahypa. (diňleýji)
 110. Akmämmedow Akmämmet. Baýramçylyk sowgady. //Türkmen sporty.- 18.11.2023.- 4-nji sahypa. (diňleýji)
 111. Baýrammyradow Şöhrat. Sagdynlygyň we güýjüň çeşmesi. //Türkmen sporty.- 18.11.2023.- 5-nji sahypa. (diňleýji)
 112. Orazdurdyýew Begençguly. Ýurdumyzyň ýeňişli üstünlikleri. //Nebit- gaz.- 21.11.2023.- 5-nji sahypa. (diňleýji)
 113. Akmämmedowa Amantäç. Sanly tehnologiýalara esaslanýan özgertmeler. //Mugallymlar gazeti.-  22.11.2023.- 2-nji sahypa. (mugallym)
 114. Borjakow Allamyrat. Hoşniýetli hyzmatdaşlygyň täze tapgyry. //Watan.- 25.11.2023.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 115. Melejäýew Perhat. “Durnukly ulag: durnukly ösüşe goşant” atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. //Biznes reklama.- 27.11.2023.- 1-nji sahypa. (diňleýji)
 116. Täçmyradowa Dünýägözel. Ekran sungatynyň ösüşli gadamlary. // Biznes reklama.- 27.11.2023. 2-nji sahypa. (talyp)
 117. Hydyrow Atajan. Aşgabat - gözelligiň göwheri. //Nebit-gaz.- 28.11.2023.- 4-nji sahypa. (diňleýji)
 118. Mämmedow Nurýagdy. Ahalteke bedewleriniň abraý-mertebesi belentdir. //Nebit-gaz.- 28.11.2023.- 6-njy sahypa. (diňleýji)
 119. Annamyradow Serdar . Sagdyn bedenli ýaşlar. //Nebit-gaz.- 28.11.2023.- 7-nji sahypa.       (diňleýji)
 120. Annamyradow Alym. Oňyn tejribe gazanylýar. //Watan.- 28.11.2023.- 2-nji sahypa. (rektor)
 121. Aşyrdurdyýewa Jemal. Röwşen geljegimiziň şuglasy. //Mugallymlar gazeti.- 29.11.2023.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 122. Ýazbaýewa Ýazgül. Döwrüň täze gadamlary. //Arkadagly ýaşlar.- 2023.- №11.- 6-7-nji sahypalar. (laborant)
 123. Ahunowa Gülşat. Wedding traditions around the world. //Arkadagly ýaşlar.- 2023.- №11.- 36-37-nji sahypalar. (talyp)
 124. Babaýew Ýusup Potential of the DIGITAL ECONOMY. //Türkmen sporty.- 02.12.2023.- 6-njy sahypa. (diňleýji)
 125. Hanowa Gülşirin. Goşgular. //Nesil.- 02.12.2023.- 4-nji sahypa. (mugallym)
 126. Meretdurdyýew Guwanç. Sebitiň ulag-üstaşyr mümkinçilikleri maslahatlaşyldy. //Türkmeniň Ýüpek ýoly.- 02.12.2023. 3-nji sahypa. (diňleýji)
 127. Öwezow Orazly. Daşoguzyň we Lebabyň şalyçylary şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler. //Biznes reklama.- 04.12.2023.- 10-njy sahypa. (diňleýji)
 128. Hanowa Gülşirin. Poeziýa (Goşgular). //Biznes reklama.- 04.12.2023.- 11-nji sahypa. (mugallym)
 129. Annagurbanow Annamuhammet. Soňky 8 aýda Eýranyň daşary söwda dolanyşygy 75,5 milliard amerikan dollaryna deň boldy. //Biznes reklama.- 04.12.2023.- 12-nji sahypa. (diňleýji)
 130. Öwezow Allamurat. Magtymguly Pyragy (goşgy). //Nebit-gaz.- 05.12.2023.- 6-njy sahypa.     (diňleýji)
 131. Nazarow Mergen Önümçilik kuwwatlyklary artdyrylýar. //Nebit-gaz.- 05.12.2023.- 7-nji sahypa.  (diňleýji)
 132. Meretdurdyýew Guwanç. Peýdaly ýokumlar. //Nebit-gaz.- 05.12.2023.- 8-nji sahypa. (diňleýji)
 133. Güýjow Nowruz. Taryha baý Garagum. //Watan.- 05.12.2023.- 4-nji sahypa. (diňleýji)
 134. Güýjow Nowruz. Buýsançnama. //Mugallymlar gazeti.- 11.12.2023.- 4-nji sahypa.   (diňleýji)
 135. Baýramdurdyýew Merdan. Türkmenistan — Türkiýe: ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolunda. //Biznes reklama.- 11.12.2023.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 136. Täçmyradowa Dünýägözel. Umumadamzat ähmiýetli gymmatlyklary sarpalap. // Türkmenistan.- 4-nji sahypa. 13.12.2023. (talyp)
 137. Küläýew Ýazmyrat. Bitaraplyk — dost-doganlyk, parahatlyk, asudalyk. //Biznes reklama, 5-nji sahypa       11.12.2023. (mugallym)
 138. Hanowa Gülşirin Täze ýyl arzuwlary. //Diýar.- 2023.- №6.- 4-nji goşmaça sahypa. (mugallym)
 139. Durdyýewa Akgül. Sagdyn bedenli bolmak üçin. //Nebit-gaz.- 19.12.2023.- 8-nji sahypa. (mugallym)
 140. Işangulyýewa Gunça. Türkmen Bitaraplygynyň giň mümkinçilikleri. //Adalat.- 22.12.2023.- 2-nji sahypa. (mugallym)
 141. Orazdurdyýew Ysmaýyl. Türkmen-koreý hyzmatdaşlygy ösüş ýolunda. //Zaman- Türkmenistan.- 22.12.2023.- 2-nji sahypa. (talyp)
 142. Işangulyýewa Gunça. Innowasion özgermeleriň rowaç ýollary. //Mugallymlar gazeti.-  25.12.2023.- 3-nji sahypa. (mugallym)
 143. Berdiýewa Senem. Ýaşlar- ýurdumyzyň egsilmez kuwwaty. //Biznes reklama.- 26.12.2023.-
 144. 9-njy sahypa. (diňleýji)
 145. Aganyýazow Şatlyk. Senjap jüpbesi. //Nebit-gaz.- 26.12.2023.- 5-nji sahypa. (diňleýji)
 146. Hümmäýew Kakageldi. Maliýe we karz edaralarynda emeli intellekti ulanmagyň daşary ýurt tejribesi. //Maliýe we ykdysadyýet.- 2023.- №6.- 3-5-nji sahypalar. (prorektor)
 147. Hanowa Gülşirin. Maşgala bagty (goşgy). //Zenan kalby.- 2023.- №12.- 31-nji sahypa. (mugallym)
 148. Saryýew Myrat. Şa serpaýy. //Adalat.- 29.12.2023.- 3-nji sahypa. (talyp)
 149. Hanowa Gülşirin. Ýaşlar- Watanyň daýanjy (goşgy). //Edebiýat we sungat.- 29.12.2023.- 3-nji sahypa. (mugallym)
 150. Ataýewa Mähri. Young people earn the trust. //Türkmen sporty.- 30.12.2023.- 6-njy sahypa. (diňleýji)
 151. Burunowa Akjemal. “Ilatyň süýşürintgilerini gymmatly kagyzlar bazaryna çekmegiň zerurlygy”. //Bank habarlary.- 2023.- №12.- 13-15-nji sahypalar.
 152. Sapardurdyýewa Laçyn. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar (goşgy). //Arkadagly Ýaşlar.- 2023.- №12.- 116-njy sahypa. (diňleýji)
 153. Güýjow Nowruz. Ýaşlyk ýalkymy (goşgy). //Arkadagly Ýaşlar.- 2023.- №12.- 116-njy sahypa. (diňleýji)
 1. Şirliýewa Şirin. Täze ýyl däpleri. // 7/24.tm. Türkmenistan Sport- halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- 03.01.2022.- 19-njy sahypa.  (diňleýji)
 2. Annamuhammedow Azat. Guwanjymyzy goşalandyrdy. //Maru-Şahu Jahan.- 06.01.2022.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 3. Orazbaýewa Gülbahar. Täze üstünliklere badalga. //Türkmeniň Ýüpek ýoly.- 08.01.2022.- 2-nji sahypa. (diňleýji)         
 4. Халнепесов Бегенч. Форум дружбы молодёжи. //Нейтральный Туркменистан.- 10.01.2022.- 3 стр. (talyp)
 5. Пирмухаммедов Хаджимурат. «Круглый стол» объединил партнёров по совместной работе. //Нейтральный Туркменистан.- 12.01.2022.- 3 стр. (mugallym)
 6. Hanowa Gülşirin. Ýeňleseň, dertden ýeňleseň, Ejeň ýüregiňi diňlese... // 7/24.tm. Türkmenistan Sport- halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- 17.01.2022.- 12-nji sahypa. (diňleýji)
 7. Ýazlyýew Abdylýunus. Ruhy akaba. // 7/24.tm. Türkmenistan Sport- halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- 17.01.2022.- 5-nji sahypa. (diňleýji)
 8. Hudaýberdiýewa Laçyn. Bilim- bagtyýarlygyň şuglasy. //Mugallymlar gazeti.- 19.01.2022.- 2-nji sahypa. (mugallym)
 9. Nazarowa Aýnabat. Ulag diplomatiýasy- yklymlary baglanyşdyrýan umumylyk. //Esger.- 20.01.2022.- 1-nji sahypa. (diňleýji)
 10. Hanowa Gülşirin. "Ýagşy günlem dilegiňden, dogaňdan,  Sensiz durmuş dolup gitdi sowaldan. // 7/24.tm. Türkmenistan Sport- halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- 24.01.2022.- 12-nji sahypa. (diňleýji)
 11. Baýrammyradow Begençgeldi. Döwlet hususy hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ugurlary. //Biznes reklama.- 24.01.2022.- 3-nji sahypa. (talyp)
 12. Пирмухаммедов Хаджимурат. Актуальные вопросы укрепления рынка ценных бумаг: международный опыт и национальные практики. //https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/60495/aktualnye-voprosy-ukrepleniya-rynka-cennyh-bumag-mezhdunarodnyj-opyt-i-nacionalnye-praktiki.- 28.01.2022. (mugallym)
 13. Пирмухаммедов Хаджимурат. Очередной выпуск магистрантов академии госслужбы. //https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/60570/ocherednoj-vypusk-magistrantov-akademii-gossluzhby.- 31.01.2022. (mugallym)
 14. Abdullaýew Mustafa. Dünýäde ýumurtga önümçiliginiň ösüşi. //Biznes reklama.- 07.02.2022.- 4-nji sahypa. (diňleýji)
 15. Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy. Halkyň Arkadagy - Beýik döwletiň binagäri. //Türkmenistan.- 17.02.2022.- 3-nji sahypa.          
 16. ­Jorayeva Shasenem. Healthy lifestyle is a priority of state policy. //Türkmen sporty.- 19.02.2022. 6-njy sahypa.            (mugallym)
 17. Muhammetberdiýew Öwezdurdy. Taryhy eseriň taryhyndan. //Türkmenistan.- 21.02.2022.- 4-nji sahypa. (mugallym)
 18. Jumaniýazow Sapargeldi. Virgin Galactic" kompaniýasynyň paýnamalary gymmatlaýar. //Biznes reklama.- 21.02.2022.- 6-njy sahypa. (diňleýji)
 19. Joraýewa Şasenem. Hünärmenleriň bilimini artdyrmagyň ähmiýeti. //Mugallymlar gazeti.- 02.03.2022.- 3-nji sahypa. (mugallym)
 20. Seýitmyradowa Oguljeren. Tebigaty goramagyň baş kitaby. //Biznes reklama.- 07.03.2022.- 3-nji sahypa. (hünärmen)
 21. Babaýew Merdan. Beýik binalaryň köp ýurtlary. //Zaman-Türkmenistan.- 11.03.2022.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 22. Jumamyradow Döwletmyrat. Damjasy zere deňelýär. //Watan.- 12.03.2022.- 2-nji sahypa. (diňleýji)       
 23. Berdiýew Seýitmyrat. Gelse Nowruz äleme, Reň kylar jahan peýda. // 7/24.tm. Türkmenistan Sport- halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- 21.03.2022.- 8-nji sahypa. (diňleýji)
 24. Seýitmyradowa Oguljeren. Milli bahar baýramy. // 7/24.tm. Türkmenistan Sport- halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- 21.03.2022.- 10-nji sahypa. (hünärmen)           
 25. Öwezliýew Wepa. "Nvidia" täze çipleri we tehnologiýalary öndürer. //Biznes reklama.- 28.03.2022.- 6-njy sahypa. (diňleýji)
 26. Abdyýew Abdy. Magtymguly diýip adym tutsalar. //Aşgabat.- 31.03.2022.- 5-nji sahypa (diňleýji)
 27. Annamuhammedow Azat. Eşretli ertirimiziň maksatnamasy. //Maru-Şahu Jahan.- 31.03.2022.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 28. Baygeldiyev Amangeldi. To new heights of progress with Arkadag. //Diýar.- 2022.- №2.- 8-9-njy sahypalar. (mugallym)
 29. Байраммырадов Бегенчгельди. Работать над реализацией поставленных задач – готовы. //Нейтральный Туркменистан.- 02.04.2022.- 3 стр. (talyp)
 30. Pirmatow Dädebaý. Döwre buýsanç-zähmete hyjuw. //Adalat.- 08.04.2022.- 3-nji sahypa (talyp)
 31. Şirliýewa Şirin. Çagany kitaba nädip gyzyklandyrmaly. // 7/24.tm. Türkmenistan Sport- halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- 04.04.2022.- 14-nji sahypa. (diňleýji)
 32. Hümmäýew Kakageldi. Abadan durmuşyň maksatnamasy. //Türkmenistan.- 05.04.2022.- 2-nji sahypa. (prorektor)
 33. Taganmämmedow Oraztagan. Gol-pudak uzadar nazar salanym ýa-da Magtymguly Pyragy hakyndaky täsin söhbet. //Esger.- 07.04.2022.- 3-nji sahypa. (okuw bölüminiň başlygy)
 34. Gurbanow Begenç. Sanly bilim- döwrüň talaby. //Ahal durmuşy. 13.04.2022.- 3-nji sahypa. (talyp)
 35. Rozykulowa Merjen. Binalarymyz ak nurdandyr. //Aşgabat.- 14.04.2022.- 5-nji sahypa. (diňleýji)
 36. Abdyýew Abdy. Çawy äleme dolan. //Edebiýat we sungat.- 15.04.2022.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 37. Hommaýewa Jemile. Raýat kanunçylygynda eýeçiligi ynançly dolandyrmak şertnamasynyň orny. //Biznes reklama.- 18.04.2022.- 5-nji sahypa. (mugallym)
 38. Hudaýberdiýewa Laçyn. Durmuş mekdebiniň beýik mugallymy. // 7/24.tm. Türkmenistan Sport- halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- 18.04.2022.- 12-nji sahypa. (mugallym)
 39. Durdyýew Merdan. Ak şäheriň aýdymy. //Aşgabat.- 21.04.2022.- 6-njy sahypa. (diňleýji)
 40. Annamyradow A.K., Hudaýberdiýewa L.J.. Döwlet gullugynda ahlak gymmatlyklarynyň orny. //Demokratiýa we hukuk.- 2022.- №1.- 30-33-nji sahypalar. (rektor, mugallym)
 41. Annamuhammedow Azat. Bilim ulgamynyň uly geljegi. //Maru-Şahu Jahan.- 28.04.2022.- 4-nji sahypa. (diňleýji)
 42. Ýazbaýewa Ýazgül. Milli ykdysadyýetimizde telekeçiligiň orny. //Zaman-Türkmenistan.- 29.04.2022.- 2-nji sahypa. (laborant)
 43. Burunowa Akjemal. Gymmatly kagyzlary dolanyşyga goýbermegiň we ýerlemegiň aýratynlyklary. //Maliýe we ykdysadyýet.- 2022.- №2.- 4-6-nji sahypalar. (mugallym)
 44. Seýitmyradowa Oguljeren. Damja suwdan tal çykar. //Biznes reklama, 3-nji sahypa.- 02.05.2022. (laborant)
 45. Döwranow Didar. Oraza baýramy. //  7/24.tm. Türkmenistan Sport- halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- №18.- 02.05.2022.- 7-nji sahypa. (diňleýji)
 46. Berdiýew Seýitmyrat. Suw diplomatiýasy: Hormatly Prezidentimiz dördünji Aziýa- Ýuwaş umman Suw Sammitine gatnaşdy. //           7/24.tm. Türkmenistan Sport- halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- №18.- 02.05.2022.- 6-njy sahypa. (diňleýji)
 47. Orazmyradow Serdar. Ajaýyp desgalaryň nury. //Aşgabat.- 05.05.2022.- 4-nji sahypa. (diňleýji)
 48. Babaýew Pena. Aýnadan gurlan desga. //Türkmeniň Ýüpek ýoly- news.gov.tm/rubrikalar/gindir-dunya-gendir dunya.-            08.05.2022. (diňleýji)
 49.  Amansähedow Wepa . Saglygym-baş baýlygym. // 7/24.tm. Türkmenistan Sport- halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- №19.- 09.05.2022.- 12-nji sahypa. (diňleýji)
 50. Silapowa Gözel. Awaza-gözel mekan. //Ahal durmuşy.- 11.05.2022.- 4-nji sahypa. (diňleýji)
 51. Atdaýewa Mähri. Ýaşlar hakynda alada Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň esasy ugrudyr. //Esger.- 12.05.2022.- 1-nji sahypa. (diňleýji)
 52. Babaýew Gurbanmuhammet. Ýurdumyzyň kanunçylyk binýady. //Mugallymlar gazeti.- 18.05.2022.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 53. Orazow Jumageldi. Sports obtain a great impulse. //Türkmen sporty.- 21.05.2022.- 6-njy sahypa. (diňleýji)
 54. Ýazbaýewa Ýazgül. Ýurdumyzda marketing işiniň innowasion ösüşi. //Biznes reklama.-  23.05.2022.- 4-nji sahypa. (laborant)
 55. Abdyýew Abdy. Alymlara uýsaň, açylar gözüň... //Güneş.- 2022.- №5.- 6-7 sahypalar. (diňleýji)
 56. Orazow Maksat. Manyly ömrüň beýany. //Aşgabat.- 26.05.2022. 6-njy sahypa. (diňleýji)
 57. Orazow Jumageldi. Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýolunda. //Türkmen sporty.- 28.05.2022.-  4-nji sahypa. (diňleýji)
 58. Saparmuhammedowa Maýsa. Milli sungata sarpa. //Türkmeniň Ýüpek ýoly.- 28.05.2022. (diňleýji)
 59. Meredowa Bibi. Kämilligiň aýdyň ýoly. //Mugallymlar gazeti.- 01.06.2022.- 2-nji sahypa (diňleýji)
 60. Gurbanmyradow Orazdurdy. Bagtyýarlyk binýady. //Aşgabat.- 02.06.2022.- 6-njy sahypa (diňleýji)
 61. Kerimow Täşli. Ruhy baýlygyň çeşmesi. //Türkmenistan.-    02.06.2022.- 4-nji sahypa
 62. Ylýasowa Şirin. 5-nji iýun-daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni. //Türkmeniň Ýüpek ýoly(saýt).- 03.06.2022. (diňleýji)
 63. Durdymyradow Gurbandurdy. Umumadamzat bähbitli tagallalar. //Türkmenistanyň Prezidentiniň Metbugat çapary.- 03.06.2022.- 7-nji sahypa. (diňleýji)
 64. Hümmäýew Kakageldi. Milli ykdysadyýetiň gadamlary. //Diýar.- 2022.- №3.- 5-6-njy sahypalar (prorektor)
 65. Hommaýewa Jemile. Kämil hukuk binýady- döwrüň talaby. //Diýar.-2022.- №3.- 30-njy sahypa (mugallym)
 66. Пирмухаммедов Хаджимурат. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. //Diýar.- 2022.- №3.- 7-8-nji sahypalar. (mugallym)
 67. Kerimow Täşli. Edep- altyndan gymmat. //Aşgabat.- 09.06.2022.- 6-njy sahypa.
 68. Saparmuhammedova Maysa. A literary work about moral values. //Türkmen sporty.- 11.06.2022.- 6-njy sahypa. (diňleýji)        
 69. Muhammetgulyeva Gulbagt. The importance of the digital system in sports. //Türkmen sporty 11.06.2022.- 6-njy sahypa. (diňleýji)
 70. Muhammedow Ýakup. Türkmen ylmynyň ýaş nesline baýraklar gowşuryldy. // 7/24.tm.Türkmenistan Sport- halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- 13.06.2022.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 71. Berdiýew Seýitmyrat. Ylymly müň ýaşar. // 7/24.tm. Türkmenistan Sport- halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- 13.06.2022.- 2-nji sahypa (diňleýji)
 72. Orazow Maksat. Taryhy ösüşleriň döwri. //Ahal durmuşy.- 15.06.2022.- 5-nji sahypa. (diňleýji)  
 73. Muhammetgulyýewa Gülbagt. Üstünlikleriň gözbaşy. //Ahal durmuşy.- 15.06.2022.- 5-nji sahypa. (diňleýji)           
 74. Saparmuhammedowa Maýsa. Ýan goňşym- jan goňşym. //Edebiýat we sungat.-17.06.2022.- 1-2-nji sahypalar (diňleýji)
 75. Meýmanow Mekan. Döwrebap desgalaryň Diýary. //Adalat.- 17.06.2022. 2-nji sahypa      (diňleýji)
 76. Muhammetgulyýewa Gülbagt. Abadan jemgyýetiň binýady. //Türkmen sporty.- 18.06.2022.- 5-nji sahypa. (diňleýji)
 77. Hümmäýew Kakageldi. Medeniýet ulgamyny sanlylaşdyrmagyň halkara tejribesi. //Türkmenistanda ylym we tehnika.- 2022.- №2.- 106-109-njy sahypalar. (prorektor)
 78. Hümmäýew Kakageldi. Sanly ykdysadyýet- innowasion ösüş. //Türkmenistan.- 18.06.2022.- 3-nji sahypa. (prorektor)
 79. Muhammetberdiýew Öwezdurdy. Nyýazguly halypanyň mirasy. //Türkmenistanyň gurluşygy we binagärligi.- 2022.- №1.- 75-79-njy sahypalar. (mugallym)
 80. Пирмухаммедов Хаджимурат. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ «В ЦИФРЕ». //Нейтральный Туркменистан.- 22.06.2022.- 2 стр. (mugallym)
 81. Пирмухаммедов Хаджимурат. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: НА ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ. //Нейтральный Туркменистан.- 24.06.2022.- 2 стр. (mugallym)
 82. Bäşimow Ýagmyrmyrat. Awaza- sagdynlygyň mekany. // 7/24.tm. Türkmenistan Sport- halkara žurnalynyň elektron goşundysy.- №26.- 27.06.2022. (diňleýji)
 83. Пирмухаммедов Хаджимурат. Цифровое управление в сфере образования. //Türkmenistan: Altyn Asyr saýty.- 27.06.2022. (mugallym)
 84. Nurmämmedowa Reýhana. Röwşen geljegiň aladasy. //Ahal durmuşy.- 29.06.2022.- 6-njy sahypa. (diňleýji)
 85. Abdyýew Abdy. Ajap eýýamyň şuglasy. //Nesil.- 05.07.2022.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 86. Saparmuhammedowa Maýsa. Döwrebap desgalaryň ýalkymy. //Aşgabat.- 07.07.2022.- 5-nji sahypa. (diňleýji)
 87. Annamyradow Alym. Hazar gün tertibinde täzeçe çemeleşmeler. //Türkmenistan.- 12.07.2022.- 2-nji sahypa. (rektor)
 88. Seýitmyradowa Oguljeren. Tebigat- zeminiň baýlygy. //Biznes reklama.- 18.07.2022.- 4-nji sahypa. (işgär)
 89. Пирмухаммедов Хаджимурат. Стратегическое планирование – важнейший инструмент развития страны. //Нейтральный Туркменистан.- 04.08.2022.- 2 стр. (mugallym)
 90. Hümmäýew Kakageldi. Ösüşleriň açary-bilimde. //Türkmenistan.- 05.08.2022.- 3-nji sahypa.  (prorektor)
 91. Ýazbaýewa Ýazgül. Awazada halkara maslahaty geçiriler. //Zaman-Türkmenistan.- 12.08.2022.- 3-nji sahypa. (laborant)
 92. Annamyradow Alym. Ykdysady ösüşiň binýady. //Türkmenistanyň Prezidentiniň Metbugat çapary.- 19.08.2022.- 7-nji sahypa. (rektor)
 93. Hümmäýew Kakageldi. Sanly tehnologiýalar döwlet gullugynda. //Türkmenistan.- 25.08.2022.-  2-nji sahypa. (prorektor)
 94. Пирмухаммедов Хаджимурат. Диверсификация: перспективы развития          . //Нейтральный Туркменистан.- 25.08.2022.- 2 стр.  (mugallym)
 95. Ylýasowa Şirin. Täze okuw ýyly- täze üstünlikleriň badalgasy. //Türkmeniň Ýüpek ýoly: https://tyy-news.gov.tm/post/1033/taze-okuw-yyly-taze ustunliklerin-badalgasy (saýt). -31.08.2022. (diňleýji)
 96. Hanowa Gülşirin. Goşgular. //Edebiýat we sungat.-02.09.2022.-3-nji sahypa. (mugallym)
 97. Begjanow Daýanç. Sagdyn durmuş- bagtyýarlyk. //Türkmen sporty. -03.09.2022. -5-nji sahypa.  (diňleýji)
 98. Burunowa Akjemal, Taganowa Gunça. Gymmatly kagyzlar kärhananyň maýa goýum işinde maliýe guraly hökmünde. //Maliýe we ykdysadyýet.-2022.-№4.-32-34-nji sahypalar. (mugallym)
 99. Пирмухаммедов Хаджимурат. Электронное Правительство: Международный опыт и национальная практика. //Нейтральный Туркменистан. -13.09.2022. -2 стр. (mugallym)
 100. Jumamyradow Gutlymyrat. Baky bagtyň şuglasy. //  Mugallymlar gazeti. -14.09.2022. -2-nji sahypa. (diňleýji)
 101. Gurbandurdyýewa Jahan. ВО СЛАВУ НЕЗАВИСИМОСТИ. //Нейтральный Туркменистан.-  17.09.2022.- 2 стр.  
 102. Maminow Alişer. Garaşsyzlyk- buýsanjymyz. //Mugallymlar gazeti. -19.09.2022. -3-nji sahypa.  (diňleýji)
 103. Hanowa Gülşirin. Goşgular. //Biznes reklama. -19.09.2022. -15-nji sahypa. (mugallym)
 104. Karýagdyýew Ylham. Sanly ykdysadyýet: ösüş we döwrebaplyk. //Nesil. -20.09.2022. -2-nji sahypa. (diňleýji)
 105. Hudaýberdiýewa Laçyn. DÖWLET GULLUKÇYLARYNYŇ SÖZLEÝIŞ MEDENIÝETINI KÄMILLEŞDIRMEGIŇ ÄHMIÝETI. //Ylym we tehnika.-2022.- №4.- 83-86-njy sahypalar. (mugallym)
 106. Hanowa Gülşirin. Tarypnama. //Esger.- 22.09.2022.- 4-nji sahypa   (mugallym)
 107. Öwezow Wepa. Garaşsyzlyk- halkymyzyň nurana ýoly. // [Türkmeniň Ýüpek ýoly]: https://tyy-news.gov.tm/post/4038/garassyzlyk-halkymyzyn-nurana-yoly (saýt). -23.09.2022. (diňleýji)
 108. Meläýewa Altyngözel. Baş baýrama ajaýyp sowgat. //Türkmenistan.- 30.09.2022.- 3-nji sahypa   . (diňleýji)
 109. Rahmedow Kadyrkul. Döwletli maslahat- ösüşleriň binýady. //Türkmeniň Ýüpek ýoly.- 01.10.2022.- 1-nji sahypa. (diňleýji)
 110. Hümmäýew Kakageldi. ARKADAGLY SERDARYMYZYŇ SAHAWATLY DURMUŞ SYÝASATY. //Türkmenistan.- 03.10.2022.- 6-njy sahypa.  (prorektor)
 111. Пирмухаммедов Хаджимурат. В основе успехов – инновационные подходы. //Нейтральный Туркменистан.- 19.10.2022.- 2 стр. (mugallym)
 112. Annamuhammedow Azat. Taryhy wakanyň ähmiýeti. //Maru-Şahu Jahan.- 20.10.2022.- 1-nji sahypa. (diňleýji)
 113. Аннамурадов Алым. ГОТОВИМ УПРАВЛЕНЦЕВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. //Нейтральный Туркменистан.- 31.10.2022.- 4 стр.
 114. Пирмухаммедов Хаджимурат. Академия государственной службы Туркменистана развивает региональное сотрудничество.  https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/67599/akademiya-gosudarstvennoj-sluzhby-turkmenistana-razvivaet-regionalnoe-sotrudnichestvo (saýt) 03.11.2022. (mugallym)
 115. Jumaýew Döwran. Oba hojalyk kanunçylygy. //Adalat.- 11.11.2022.- 2-nji sahypa. (talyp)           
 116. Amangeldiýewa Sülgün. Rysgal berekediň baýramy. //Watan.- 12.11.2022.- 2-nji sahypa. (talyp)
 117. Meredowa Gülbahar. Gadamy batly Watan. //Watan.- 15.11.2022.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 118. Пирмухаммедов Хаджимурат. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ. //Нейтральный Туркменистан.- 22.11.2022.- 4 стр. (mugallym)
 119. Nyýazberdiýewa Altynjemal. Türkmenistan-dostlugyň merkezi. //  Nebit-gaz.- 22.11.2022.- 2-nji sahypa. (talyp)
 120. Gurbandurdyýewa Jahan. СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ГОСБЮДЖЕТ – ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ ГОСУДАРСТВА. //Нейтральный Туркменистан.-  25.11.2022.- 2 стр. (talyp)
 121. Hemraýewa Abadan.  Parahatçylygyň nyşany. // 7/24 Türkmenistan Sport.- №48.- 28.11.2022.- 5-nji sahypa. (diňleýji)
 122. Hümmäýew Kakageldi. Durmuş syýasatynda ynsanperwer ýörelgeler. //Türkmenistan.-02.12.2022.-  3-nji sahypa. (prorektor)
 123. Hanowa Gülşirin. Goşgular. //Biznes reklama.- 05.12.2022.- 14- nji sahypa. (mugallym)
 124. Пирмухаммедов Хаджимурат. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ. //Diýar.- 2022.- №6.- 16-17-nji sahypalar. (mugallym)
 125. Hanowa Gülşirin. Goşgular. //Diýar.- 2022.- №6.- 25-nji sahypa.
 126. Işangulyýewa Gunça. Bitaraplygyň hukuk binýady. //7-24 Türkmenistan Sport.- №50.-  12.12.2022.- 9-njy sahypa. (mugallym)
 127. Aýnazarow Kuwwat.  Rowaçlygyň gözbaşy. //Türkmen sporty.- 17.12.2022.- 3-nji sahypa.           (diňleýji)
 128. Hümmäýew Kakageldi, Gunça Atdakowa. Sanly dolandyryşyň nazaryýet esaslary. //Bilim.- 2022.- №6.- 32-34-nji sahypalar. (prorektor)
 129. Joraýewa Şasenem. Ýurdumyzda üznüksiz bilimi amala aşyrmak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. //Bilim.- 2022.- №6.- 87-89-njy sahypalar. (mugallym)
 130. Hanowa Gülşirin. Joralar üýşüp, gülşüp degşip dursunlar (goşgy). //Zenan kalby.- 2022.- №12.- 25-nji sahypa. (mugallym)
 1. Babaýew Merdan. Uly göwrümli maglumatlar-dolandyryşyň binýady. //Biznes reklama.-04.01.2021. (diňleýji)
 2. Пирмухамедов Хаджимурат. Опираясь на Нейтральный статус. //Нейтральный Туркменистан.- 06.01.2021. -2 стр. (mugallym)
 3. Tekeýew Artur. Ykdysady özgertmeleriň binýady. //Aşgabat.-07.01.2021.-2-nji sahypa. (diňleýji)
 4. Hudaýkulyýewa Djanet. Enäniň sarpasy beýikden- beýik. //Zaman-Türkmenistan.- 08.01.2021.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 5. Пирмухамедов Хаджимурат. Международный опыт дистанционных образовательных технологий для обучения государственных служащих.      https: //Turkmenistan.gov.tm/?:d=22335.- 08.01.2021. (mugallym)
 6. Хайытбаева Айджан. Миротворческий и созидательный потенциал-на службу человечеству. //Нейтральный Туркменистан.- 12.01.2021.- 3 стр. (diňleýji)
 7. Мамиева Майса. "ТУРКМЕНИСТАН - СТРАНА БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ". //Нейтральный Туркменистан.- 22.01.2021.- 3 стр. (mugallym)
 8. Пирмухамедов Хаджимурат. Магистерская программа по государственному управлению: изучая международный опыт. 44/Наука.-   24.01.2021. (mugallym)
 9. Мамиева Майса. Развивая информационные ресурсы. //Нейтральный Туркменистан.- 28.01.2021.- 3 стр. (mugallym)
 10. Baýgeldiýew Amangeldi. Ylym bagynyň bagbany. //Edebiýat we sungat.- 29.01.2021.- 4-nji sahypa. (mugallym)
 11. Annamyradow Alym we Söýünowa Ogultäç. Состояние и перспективы подготовки государственных служащих в Туркменистане. //        Проблемы управления.- 2021.- №1 (79). (rektor we mugallym)
 12. Rahmanow Bäşim. Sanly ulgamy ösdürmekde ýaşlaryň orny. //Mugallymlar gazeti.- 03.02.2021.- 2-nji sahypa. (mugallym)
 13. Şirliýewa Şirin. Maglumat giňişligi we sanly medeniýet. //Türkmenistan.- 10.02.2021. - 3-nji sahypa. (diňleýji)
 14. Мамиева Майса. На приоритетном направлении развития. //Нейтральный Туркменистан.- 12.02.2021.- 4 стр. (mugallym)
 15. Mämiýewa Maýsa. Ynam jogapkärçiligi artdyrýar. //Türkmenistan.-18.02.2021.- 4-nji sahypa. (mugallym)
 16. Мамиева Майса. Туркменские дипломаты-на службе миролюбивой державы. //Нейтральный Туркменистан.- 18.02.2021.- 4 стр. (mugallym)
 17. Пирмухамедов Хаджимурат. Магистратура для госслужащих: Международный опыт и инновационные подходы.  https: //turkmenistan.gov.tm/ru/post/52477/         20.02.2021. (mugallym)
 18. Hojaberdiýew Selimberdi. Sanly ykdysadyýet-ösüşiň möhüm şerti. //Türkmenistan.- 24.02.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 19. Пирмухамедов Хаджимурат. Академия госслужбы готовится к запуску магистерской программы.            https://Turkmenistan.gov.tm/ru/post/52819.- 14.03.2021. (mugallym)
 20. Hudaýberdiýewa Laçyn. Nusgawy kitaplaryň çaga terbiýesindäki orny. //   Mugallymlar gazeti.-17.03.2021.- 3-nji sahypa. (mugallym)
 21. Öwezsähedow Gurbannazar. Ussat türgenleriň mesgeni. //Nesil.- 20.03.2021.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 22. Hojaýew Myrat. "Beyond Meat" hyzmatdaşlygyny giňeldýär. //Biznes reklama.-    22.03.2021.- 6-nji sahypa. (diňleýji)
 23. Muhammetgulyýew Şatlyk. Strategik hyzmatdaşlyk barha pugtalandyrylýar. //Zaman-Türkmenistan.-02.04.2021.- 1-2-nji sahyplar. (diňleýji)
 24. Sädiýewa Bägül. Beýik işlere badalga. //Watan.- 03.04.2021.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 25. Пирмухамедов Хаджимурат. Интерактивные методы в системе подготовки госслужащих - на повестке дня вебинарного цикла.       https://Turkmenistan.gov.tm/ru/post/53260/.-  03.04.2021. (mugallym)
 26. Babaýew Ýalkap. Gözelligiň we bagtyň mekany. //Türkmenistan.- 03.04.2021.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 27. Kasymow Merdanmuhammet. Welosiped we welosport. //Türkmen sporty.- 03.04.2021.- 4-nji sahypa. (diňleýji)
 28. Kasymow Merdanmuhammet. At çapyşyklary taryhda we şu döwürde. //Biznes reklama.- 05.04.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 29. Ilham Öwezow. Paýhas siňen setirler. //Ahal durmuşy.- 09.04.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 30. Abdylow Merdan. "Paychex"-iň paý peýdasy artýar. //Biznes reklama.- 12.04.2021.- 8-nji sahypa. (diňleýji)
 31. Şirliýewa Şirin. Sanly giňişlikdäki neologizmler. //Biznes reklama.- 12.04.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 32. Amandyrdyýew Yhlas. Aragatnaşygyň mümkinçilikleri. //Nebit-gaz.- 13.04.2021.- 4- nji sahypa. (diňleýji)
 33. Berdiýew Babahan. Hünär kämilligi ugrunda. //Watan.- 15.04.2021.- 2-nji sahypa. (mugallym)
 34. Hojamow Röwşen. Ýaşlar- geljegiň eýeleri. //Edebiýat we sungat.- 16.04.2021.- 4-nji sahypa. (diňleýji)
 35. Пирмухамедов Хаджимурат. В Академии госслужбы запущена пилотная версия магистратского курса "Государственное управление".  https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/53624.- 18.04.2021. (mugallym)
 36. Handöwletowa Maral. Ускоряются темпы развития туркменской промышленности. https://orient.tm/.- 19.04.2021. (diňleýji)
 37. Gelenowa Göwher. Ýaşlar we maglumatlar jemgyýeti. //Türkmenistan.- 20.04.2021.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 38. Hojaberdiýew Selimberdi. Sanly ulgamda täze mümkinçilikler. //Türkmenistan.- 21.04.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 39. Hudaýberdiýewa Laçyn. Parahatçylyk- zemin abadançylygy. //Türkmenistan.- 23.04.2021.- 2-nji sahypa. (mugallym)
 40. Kasymow Merdanmuhammet. Türkmeniň milli buýsanjy. //Türkmen sporty.- 24.04.2021.- 4-nji sahypa.  (diňleýji)
 41. Baýgeldiýew Amangeldi. Dünýä halklarynyň işewürlik medeniýeti (dowamy). //Medeniýet.- 2021.- №2.- 76-77-nji sahypalar. (mugallym)
 42. Garýagdyýewa Merjen. Gadymdan gelýän sungat. //Mugallymlar gazeti.- 26.04.2021.- 4-nji sahypa (diňleýji)
 43. Babaýew Merdan. Asyrlar aşan ýürekdeşlik. //Türkmenistan.- 03.05.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 44. Hojaýew Myrat. Aşgabat- bagt şäheri. //Biznes reklama.- 03.05.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 45. Annaliýewa Jennet. "Yum China"-nyň restoranlary ösüşde. //Biznes reklama.- 03.05.2021.- 8-nji sahypa. (diňleýji)
 46. Aşyrgulyýew Begenç. "Tesla" täze zawodlarynda önümçilige başlaýar. //Biznes reklama.- 03.05.2021.- 7-nji sahypa. (diňleýji)
 47. Handöwletowa Maral. Ösüşleri nazarlaýan özgertmeler. //Nesil.- 04.05.2021.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 48. Şirliýewa Şirin. Milliligiň dabarasy. //Türkmenistan Sport.- 2021.-№1.- 10-njy sahypa. diňleýji
 49. Haýytbaýewa Aýjan. Parahatçylyk we ynanyşmak. //Türkmenistan Sport.- 2021.- №1.-98-nji sahypa. (diňleýji)
 50. Mandarowa Maýsa. Halk hakydasy-mertlik mekdebi. //Nesil.- 08.05.2021.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 51. Allaberdiýew Kerwenbaşy. Edermenlige baky şöhrat. //Aşgabat.- 08.05.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 52. Mommykowa Güljahan. "Apple" modem önümçiligine başlaýar. //Biznes reklama.- 17.05.2021.- 6-njy sahypa. (diňleýji)
 53. Togtaýew Wepa. Gysga möhletli synag okuwlary tamamlandy. //Türkmengaz.- 17.05.2021. (diňleýji)
 54. Hümmäýew Kakageldi. Ilaty durmuş taýdan goramak ulgamyny sanlylaşdyrmagyň taryhyndan. //Türkmenistanda ylym we tehnika.-  2021.- №2.- 82-85-nji sahypalar. (prorektor)
 55. Baýgeldiýew Amangeldi. Ylma baglanan ykbal. //Edebiýat we sungat.- 21.05.2021.- 4-nji sahypa. (mugallym)
 56. Küläýew Ýazmyrat. Paýtagtymyz-buýsanjymyz. //Watan.- 22.05.2021.- 2-nji sahypa. (mugallym)
 57. Abdylow Merdan. El sungatyndan dörän gül kürte. //Türkmenistan Sport.- 2021.- №21.- 24.05.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 58. Pygamowa Aýna. Aşgabat- köňülleriň buýsanjy. //Bereketli toprak.- 24.05.2021.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 59. Gelenowa Göwher. Buýsanja beslenýän eziz mekan. //Mugallymlar gazeti.- 24.05.2021.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 60. Hojaberdiýew Selimberdi. Döwlet gullukçysynyň etikasy. //Watan.- 25.05.2021.- 4-nji sahypa. (diňleýji)
 61. Saidow Farhat . Baýram güni joşa gelýär ýürekler. //Aşgabat.- 25.05.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 62. Hojaberdiýew Selimberdi. KANUN ÇYKARYJY ULGAM KÄMILLIK ÝOLUNDA. //Türkmenistan.- 28.05.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 63. Таганова Сульгун. Цифровизация и её место в современном мире. //Нейтральный Туркменистан.- 29.05.2021.- 2 стр. (mugallym)
 64. Amandyrdyýew Yhlas. REDMI-niň kämil täzeligi. //Türkmeniň Ýüpek ýoly.- 05.06.2021.- 4-nji sahypa. (diňleýji)
 65. Öwezsähedow Gurbannazar. Döwlet syýasatynyň möhüm ugry. //Türkmen sporty.- 05.06.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 66. Saidow Farhat . Özgerýän döwrüň talaby. //Watan.- 10.06.2021.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 67. Hojaberdiýew Selimberdi. Sanly ykdysadyýete geçmeklik döwlet syýasatynyň möhüm ugry hökmünde. //Maliýe we ykdysadyýet.- 2021.- №3.- 28-29 sahypalar. (diňleýji)
 68. Amandyrdyýew Yhlas. Türkmenistan- sport ýurdy. //Türkmen sporty.- 12.06.2021.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 69. Sädiýewa Bägül. Kämillik ýolundaky ynamly ädimler. //Watan.- 12.06.2021.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 70. Agaýew Mekan. Ugurlar Awaza tarap. //Türkmeniň Ýüpek ýoly.- 19.06.2021.- 4-nji sahypa. (diňleýji)
 71. Hojaberdiýew Selimberdi. Milli demokratiýa dabaralanýar. //Aşgabat.- 22.06.2021.- 1-nji sahypa. (diňleýji)
 72. Пирмухамедов Хаджимурат. Национальные приоритети цифровой экономики. https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/55269.-  22.06.2021. (mugallym)
 73. Allaberdiýew Kerwenbaşy. Ösen binagärligiň mekany. //Aşgabat.- 24.06.2021.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 74. Hojaberdiýew Selimberdi. Maksatnamanyň jemleýji duşuşygy. //Watan.- 24.06.2021.- 4-nji sahypa. (diňleýji)
 75. Garýagdyýewa Merjen. Myradym nesihat etmekdir halka. //Watan.- 24.06.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 76. Baýgeldiýew Amangeldi. Sözleýiş edebiniň terbiýeçilik ähmiýeti. //Mugallymlar gazeti.-28.06.2021.- 4-nji sahypa. (mugallym)
 77. Gurbansähedow Serdar. Durnukly ösüşiň baş şerti. //Nesil.- 01.07.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 78. Пирмухамедов Хаджимурат. Совместный проект Европейского Союза и Академии государсвенной службы при Президенте Туркменистана завершил свою работу. https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/55594/sovmestnyj-proekt-evropejskogo-soyuza-i-akademii-gossluzhby-zavershil-svoyu-rabotu.  (mugallym)
 79. Hojaberdiýew Selimberdi. Ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak-wajyp wezipe. Türkmenistan.-08.07.2021.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 80. Hümmäýew Kakageldi. Sanly bilim-döwrüň zerurlygy. //Türkmenistan.- 02.08.2021.- 2-nji sahypa. (prorektor)
 81. Abdullaýew Mustafa. Bazar ykdysadyýetinde paýdarlar jemgyýetiniň orny. //Biznes reklama.- 16.08.2021.- 12-nji sahypa. (diňleýji)
 82. Hudaýberdiýewa Laçyn, Gelenowa Göwher  . Resmi iş usulynda dil birlikleriniň ulanylyş medeniýeti. //Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy (elektron žurnal).- 2021.- №1.- 40-njy sahypa (mugallym we diňleýji)
 83. Hümmäýew Kakageldi. Sanly ykdysadyýetiň bilim üpjünçiligi. //Bilim.- 2021.- №4.- 12-13-nji sahypalar. (prorektor)
 84. Hümmäýew Kakageldi. Sanly ulgam-ösüşiň täze hil derejesi. //Türkmenistan.- 21.08.2021.- 3-nji sahypa. (prorektor)
 85. Baýgeldiýew Amangeldi. Geljegi duýýan ynsan. //Nesil.- 31.08.2021.- 3-nji sahypa. (mugallym)
 86. Hanowa Gülşirin. Älem syry kitap bilen açylýar. //Türkmenistan Sport.- 13.09.2021.- 14-nji sahypa. (diňleýji)
 87. Hanowa Gülşirin. Älem syry kitap bilen açylýar (dowamy). //Türkmenistan Sport.- 20.09.2021.- 14-nji sahypa. (diňleýji)
 88. Hanowa Gülşirin. Göwni göwne goşan şygyr dünýäsi. //Türkmenistan Sport.- 20.09.2021.- 22-nji sahypa. (diňleýji)
 89. Hanowa Gülşirin. Goşa derek. //Esger.- 23.09.2021.- 4-nji sahypa. (diňleýji)
 90. Hümmäýew Kakageldi. Sanly ykdysadyýetiň hünärmen üpjünçiligi. //Diýar.- 2021.- №9.- 24-25-nji sahypalar. (prorektor)
 91. Hanowa Gülşirin. Ojagym-bagtym, tamdyrym-döwletim. //Zenan kalby.- 2021.- №9.- 14-15-nji sahypalar. (diňleýji)
 92. Hanowa Gülşirin. Buýsanjymyz Garaşsyzlyk- bagtymyz. //Esger.- 07.10.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 93. Senebaýew Muhammet. Bir bitewi ösüşleri nazarlap. //Adalat.- 08.10.2021.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 94. Amansähedow Batyr. Arkadag eseri köňül tagtymyz. //Biznes reklama.- 11.10.2021.- 4-nji sahypa. (diňleýji)
 95. Hudaýberdiýewa Laçyn. Üstünlikleriň aýdyň beýany. //Mugallymlar gazeti.- 13.10.2021.- 2-nji sahypa. (mugallym)
 96. Nazarowa Aýnabat. Iýseň miwe, ekseň saýa. //Esger.- 14.10.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 97. Hümmäýew Kakageldi. Sanly gurşaw we durmuş goraglylygy. //Türkmenistan.- 22.10.2021.- 3-nji sahypa. (prorektor)
 98. Çaryýew Çary . Nebitgaz toplumy belent sepgitleri nazarlaýar. //Nebit-gaz.- 26.10.2021. (diňleýji)
 99. Muhadowa Mahym. "Eksport-import amallary üçin bir penjire" ulgamy giriziler. //Türkmeniň Ýüpek ýoly.- 30.10.2021. (diňleýji)
 100. Gurbanow Permandurdy. Ykdysady kuwwatyň görkezijisi. //Watan.- 30.10.2021.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 101. Nazarowa Aýnabat. SOLTANYŇ «HAZYNALY HORJUNY». //Diýar.- 2021.- №10.- 46-47- nji sahypalar. (diňleýji)
 102. Çaryýew Arslan. "Ferhar" hojalyk jemgyýeti papaýa ösdürip ýetişdirdi. //Biznes reklama.- 01.11.2021. 3-nji sahypa. (diňleýji)
 103. Hydyrow Didar. Sanly ykdysadyýet-röwşen geljek. //Türkmenistan Sport.- 01.11.2021.- 4-nji sahypa. (talyp)
 104. Jumamyradow Gutlymyrat. Nurana ýollar-geljege dowam. //Türkmenistan.- 03.11.2021.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 105. Байраммырадов Бегенчгелди. Управленцы новой формации. //Нейтральный Туркменистан.-04.11.2021.- 3 стр. (talyp)
 106. Nazarowa Aýnabat. Döwletimiziň ekologiýa syýasaty. //Esger.- 05.11.2021.- 1-nji sahypa. (diňleýji)
 107. Garadurdyýew Amangeldi. Ulag-logistika strategiýasy. //Türkmeniň Ýüpek ýoly.- 06.11.2021.- 1-nji sahypa. (diňleýji)
 108. Çaryýew Mälikmuhammet. Eziz diýar- bagy-bossan. //Mugallymlar gazeti.- 08.11.2021.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 109. Hanowa Gülşirin. Garaşsyzlyk şanyna (goşgy). //Medeniýet.- 2021.- №5.- 26-njy sahypa. (diňleýji)
 110. Ataýew Azat. Hemişelik Bitaraplyk parahatçylykly ösüşi üpjün edýär. //Nebit-gaz.- 09.11.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 111. Durdalyýew Orazgeldi. Utgaşykly ösüşlerimiz. //Türkmeniň Ýüpek ýoly.- 13.11.2021.- 1-2-nji sahypalar. (diňleýji)
 112. Hümmäýew Kakageldi. Ilaty durmuş taýdan goramak ulgamyny sanlylaşdyrmagyň ykdysady netijeleri. //Maliýe we ykdysadyýet.- 2021.- №5.-17-19-njy sahypalar. (prorektor)
 113. Burunowa Akjemal, Begmyradowa Göwher . Döwlet gullukçylarynyň hünär taýýarlygynda häzirki zaman maglumat tehnologiýalarynyň orny. //Maliýe we ykdysadyýet, 2021.- №5.-12-14 sahypalar. (mugallym)
 114. Бяшимова Айгуль. Рынок без границ. //Нейтральный Туркменистан.- 23.11.2021.- 2 стр. (diňleýji)
 115. Nazarowa Aýnabat. Döwrebap toplumda zamanabap önümler. //Esger.- 25.11.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 116. Baýgeldiýew Amangeldi. "Independence means Prosperity and Welfare". //Diýar.- 2021.- №11.- 2021.-nji sahypalar. (mugallym)
 117. Hümmäýew Kakageldi. Arkadagyň sahawatly durmuş syýasaty. //Diýar.- 2021.- №11.- 22-23-nji sahypalar. (prorektor)
 118. Rahmanow Bäşim. Energetika diplomatiýasynyň ösüş aýratynlyklary. //Diýar.- 2021.- №11.-24-nji sahypa. (mugallym)
 119. Hudaýberdiýewa Laçyn. Türkmenistan-Özbegistan: dost-doganlygyň kämil ýolunda. //Diýar.- 2021.- №11.- 31-nji sahypa. (mugallym)
 120. Bäşimowa Aýgül. Türkmenistan- sazlaşykly ösýän kuwwatly döwlet. //Türkmeniň Ýüpek ýoly.- 04.12.2021.- 1-3-nji sahypalar. (diňleýji)
 121. Gürgenow Yhlas. Üstünlikleriň möhüm şerti. //Watan.- 07.12.2021.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 122. Çaryýew Arslan. Sanly ykdysadyýetde elektron senagatyň orny. //Aşgabat.- 07.12.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 123. Тайхаров Аллаберды. На пути к цифровой трансформации банковской системы. //Нейтральный Туркменистан.- 08.12.2021.- 2 стр. (diňleýji)
 124. Тачджанов Шамаммет. В объективе юных фотографов- величие природы. //Нейтральный Туркменистан.- 10.12.2021.- 4 стр. (talyp)
 125. Babaýew Gurbanmuhammet. Abadançylygyň ak ýoly. //Türkmenistan.- 12.12.2021.- 7-nji sahypa. (diňleýji)
 126. Jumaýew Şatlyk. Sebit howpsuzlygynyň möhüm şerti. //Nesil.- 12.12.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 127. Annaseýidow Anna. Sagdynlyk. Bagtyýarlyk. Ruhubelentlik. // 7/24 Türkmenistan Sport.- 13.12.2021. 6-njy sahypa. (diňleýji)
 128. Çaryýew Arslan. Bitaraplyk- baky berkararlygyň binýady. //Watan.- 18.12.2021.- 2-nji sahypa. (diňleýji)
 129. Işangulyýewa Gunça. Parahatçylyga çagyrýan şahyrana setirler. // 7/24 Türkmenistan Sport.- 20.12.2021.- 8-nji sahypa (mugallym)
 130. Gurbanow Meýlis. Sagdyn jemgyýet- kämil nesil. // 7/24 Türkmenistan Sport.- 20.12.2021.- 6-nji sahypa. (diňleýji)
 131. Gurbanow Çaryberdi. Eksport mümkinçiliklerimiz ösüş ýolunda. //Biznes reklama.- 20.12.2021.- 3-nji sahypa. (talyp)
 132. Şirliýewa Şirin. "Pantone" 2022-niň reňkini yglan etdi. //Biznes reklama.- 27.12.2021.- 4-nji sahypa. (diňleýji)
 133. Hanowa Gülşirin. Zenan kalby joşanda. //Zenan kalby.- 2021.- №12.- 8-9-njy sahypalar. (diňleýji)
 134. Atamanow Arslan. Ýurdumyzyň ykdysady ulgamy sanlylaşdyrylýar. //Nebit-gaz.- 28.12.2021.- 2-nji sahypa (diňleýji)
 135. Aýberdiýew Nurmuhammet. Milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudagy. //Nebit-gaz.- 28.12.2021.- 3-nji sahypa. (diňleýji)
 136. Hudaýberdiýewa Laçyn. Köpçüligiň öňünde çykyş etmegiň psihologik taýýarlygy. //Bilim.- 2021.- №6.- 85-87-nji sahypalar. (mugallym)
 1. Abylow Merdan. Behişdi bedewler buýsanjymyzdyr. //Ahal durmuşy.- 11.2020.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 2. Akmyradow Arslan. Belent ynamdan ruhlanyp. //Türkmenistan.- 31.03.2020.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 3. Altybaýew Wepa. Ak gar ak şähere ýaraşýar. //Aşgabat.- 13.02.2020.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 4. Annagulyýew Tahyrguly. Giň gerimli Konstitusion özgertmeler. //Biznes reklama.- 12.2020.- 2-nji sahypa. (diňleýji).
 5. Aşyrgulyýew Begenç. Ýaşlar we döwür. //Biznes reklama.- 11.2020. (diňleýji).
 6. Ataýewa Aksona. Durmuş syýasatynyň möhüm ugry. //Maliýe we ykdysadyýet.- №2/2020.- 2-3-nji sahypalar. (diňleýji).
 7. Atdaýewa Şeker. Döwletimiziň kanunçylyk binýady pugtalanýar. //Türkmen sporty.- 02.2020.- 1-2-nji sahypalar. (diňleýji).
 8. Babaýew Merdan. Rowaç menzillere badalga. //Türkmenistan.- 07.10.2020.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 9. Badaýew Serdar. Ykdysady ösüşlerimiz. //Watan.- 10.12.2020.- 2-nji sahypa. (diňleýji).
 10. Badaýew Serdar. Innowasiýaly sütün. //Türkmen dünýäsi.- 10.12.2020.- 4-nji sahypa. (diňleýji).
 11. Baýgeldiýew Amangeldi. Dünýä halklarynyň işewürlik medeniýeti. //Medeniýet.- №5/2020.- 63-nji sahypa. (mugallym).
 12. Baýgeldiýew Amangeldi. Sanly ykdysadyýet we diwersifikasiýa. //Diýar.- №4/2020.- 10-njy sahypa. (mugallym).
 13. Baýgeldiýew Amangeldi. Daşary ýurt dillerini öwrenmek. //Türkmen dili.- 05.2020.- 3-nji sahypa. (mugallym).
 14. Бердыев Оразмухамед. Наука и образование- основа процветания. //Нейтральный Туркменистан.- 04.2020.- 3 стр. (diňleýji).
 15. Бурунова Акджемал. Единство международного опыта и национальных интересов. //Нейтральный Туркменистан.- 04.2020.- 3 стр. (mugallym).
 16. Çaryberdiýewa Kümüş. Bagt saýawanym. //Ahal durmuşy.- 09.10.2020. (diňleýji).
 17. Döwrangeldiýewa Laçyn. Taryhy maslahat-geljege ak ýol. //Türkmeniň Ýüpek ýoly.-17.10.2020. (diňleýji).
 18. Gandymow Gandym. “Pinduoduo”-nyň paýnamalary gymmatlaýar. //Biznes reklama.- 11.2020.- 15-nji sahypa. (diňleýji).
 19. Garaýew Polat. Eletron tölegleriň ähmiýeti. //Türkmenistan.- 07.02.2020.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 20. Guljanowa Gülälek. Ekologiýa syýasaty dabaralanýar. //Mugallymlar gazeti.- 08.04.2020.- 2-nji sahypa. (mugallym).
 21. Gurbangeldiýewa Aýgözel. Ak daňy aýdyň Aşgabat. //Nesil.- 23.05.2020.- 2-nji sahypa. (diňleýji).
 22. Gurbangeldiýewa Aýgözel. Ösüşli menzilleri nazarlap. //Aşgabat.- 15.02.2020.- 2-nji sahypa. (diňleýji).
 23. Gurbanmyradowa Laçyn. Parahatçylygyň nury. //Aşgabat.- 05.12.2020.- 2-nji sahypa. (diňleýji).
 24. Gurbanow Maksat. Ýaşlar- Watanymyzyň geljegi. //Mugallymlar gazeti.- 15.01.2020.- 1-2-nji sahypalar. (diňleýji).
 25. Gurbanow Meýlismyrat. Aşgabadyň asuda agşamlary. //Aşgabat.- 21.04.2020.- 2-nji sahypa. (diňleýji).
 26. Gurbanow Serdar. Sanly ykdysadyýetiň möhüm ugry. //Aşgabat.- 22.12.2020.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 27. Guzyçyýew Guwanç. Ählumumy abadançylygyň bähbidine. //Aşgabat.- 01.12.2020.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 28. Haýtbaýewa Aýjan. Dünýä nusgalyk ýörelge. //Galkynyş.- 09.12.2020.- 2-nji sahypa. (diňleýji).
 29. Hojamyradow Güýçgeldi. Halk demokratiýasynyň kämil nusgasy. //Türkmen sporty.- 03.10.2020. (diňleýji).
 30. Hudaýberdiýewa Laçyn. Milli baýlyklarymyz mukaddesdir. //Mugallymlar gazeti.- 29.07.2020. (mugallym).
 31. Hudaýberdiýewa Laçyn. Parahatçylygyň we abadançylygyň bähbidine. //Aşgabat.- 26.11.2020.- 3-nji sahypa. (mugallym).
 32. Hudaýberdiýewa Laçyn. Dost-doganlygyň mekany. //Türkmenistan.- 16.12.2020.- 4-nji sahypa. (mugallym).
 33. Hudaýberdiýewa Laçyn. Sapakda keýs usulyny ulanmagyň ýollary. //Bilim.- №1/2020.- 90-93-nji sahypalar. (mugallym).
 34. Hudaýgulyýewa Jennet. Belent maksatlar dabaralanýar. //Aşgabat.- 03.11.2020. (diňleýji).
 35. Hümmäýew Kakageldi. Arkadagyň energetika syýasaty. //Nebit-gaz.- 14.01.2020. (prorektor).
 36. Hümmäýew Kakageldi. Hünärmenleri taýýarlamagyň täze derejesi. //Mugallymlar gazeti.- 02.2020.- 3-nji sahypa. (prorektor).
 37. Hümmäýew Kakageldi. Kärhanada zähmeti guramak. //Ylym we tehnika.- №1/2020.- 56-61-nji sahypalar. (prorektor).
 38. Hümmäýew Kakageldi. Dünýäniň bar görki enedir, ene!. //Mugallymlar gazeti.- 04.03.2020.- 3-nji sahypa. (prorektor).
 39. Какагельды Хуммеев. Цифровизация сферы социальной защиты населения . //Нейтральный Туркменистан.- 14.03.2020.- 2 стр. (prorektor).
 40. Hümmäýew Kakageldi. Sanly durmuş goraglylygynyň taryhy kökleri. //Türkmenistan.- 06.04.2020.- 3-nji sahypa. (prorektor).
 41. Hümmäýew Kakageldi. Ilaty durmuş taýdan goramak ulgamynyň hukuk üpjünçiligi. //Demokratiýa we hukuk.- №1/2020.- 32-34-nji sahypalar. (prorektor).
 42. Hümmäýew Kakageldi. Arkadagyň eserleri zähmete çagyrýar. //Türkmenistan. 23.05.2020.- 6-nji sahypa. (prorektor).
 43. Hümmäýew Kakageldi-prorektor. Durmuş goraglylygyny sanlylaşdyrmakda beýleki düzümler bilen arabaglanyşyk. /“Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar" atly halkara ylmy maslahatyň nutuklarynyň gysgaça beýany. I tom.- A.:Ylym, 2020. –tezis. (12-13.06.2020.) (prorektor).
 44. Hümmäýew Kakageldi. Durmuş goraglylygyny sanlylaşdyrylmagyň tehnologik esaslary. /“Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar" atly halkara ylmy maslahatyň nutuklarynyň gysgaça beýany. I tom.- A.:Ylym, 2020. –tezis. (12-13.06.2020.) (prorektor).
 45. Hümmäýew Kakageldi. Durmuş goraglylygynyň sanlylaşdyrylmagy. //Türkmenistan.- 19.06.2020.- 2-nji sahypa. (prorektor).
 46. Hümmäýew Kakageldi. Sanlylaşdyrmak-innowasion ösüşiň esasy. //Türkmenistan.- 25.07.2020.- 3-nji sahypa. (prorektor).
 47. Hümmäýew Kakageldi. Durmuş syýasatynyň giň mümkinçilikleri. //Türkmenistan.- 03.08.2020.- 3-nji sahypa. (prorektor).
 48. Hümmäýew Kakageldi. Pudaklaryň sanlylaşdyrylmagy- durnukly ösüş we jemgyýetiň abadançylygy. //Türkmenistan.- 15.08.2020.- 2-nji sahypa. (prorektor).
 49. Hümmäýew Kakageldi. Durmuş ulgamynda innowasion özgertmeler. //Türkmenistan.- 27.08.2020.- 3-nji sahypa. (prorektor).
 50. Hümmäýew Kakageldi. Hünärmenleri taýýarlamagyň aýratynlyklary. //Mugallymlar gazeti.- 28.08.2020.- 2-nji sahypa. (prorektor).
 51. Hümmäýew Kakageldi. Sanlylaşdyrylan ulgamlaryň döreýşi we ösüşi. /“Sanly ykdysadyýet-ykdysady ösüşiň möhüm ugry” atly ylmy- amaly maslahatyň tezisler ýygyndysy.- A.: TDNG, 2020. (19.09.2020.) (prorektor).
 52. Hümmäýew Kakageldi. Sanlylaşdyrmak-ösüşiň möhüm şerti. //Türkmenistan.- 16.09.2020.- 2-nji sahypa. (prorektor).
 53. Hümmäýew Kakageldi. Ilaty durmuş taýdan goramak ulgamyny sanlylaşdyrmagyň mümkinçilikleri. //Maliýe we ykdysadyýet.- №5/2020.- 8-10-njy sahypalar. (prorektor).
 54. Hümmäýew Kakageldi. Ykdysadyýetiň pudaklarynyň sanlylaşdyrylmagy. //Garagum.- №12/2020.- 64-68-nji sahypalar. (prorektor).
 55. Hydyrow Serdar. Hemişelik Bitaraplyk: hyzmatdaşlygy işjeňleşdirjek maksatnama. //Türkmen dünýäsi.- 26.03.2020.- 1-nji sahypa. (diňleýji).
 56. Ibragimowa Aýgül. Täze ösüşleri nazarlap. //Türkmen sporty.- 11.01.2020.- 2-nji sahypa. (diňleýji).
 57. Işangulyýewa Gunça. Parahatçylygyň we ynanyşmagyň taglymy. //Türkmenistan.- 18.12.2020.- 3-nji sahypa. (mugallym).
 58. Işankulyýew Akmurat. Giň mümkinçilikleriň meýdanynda. //Türkmen gündogary.- 21.05.2020.- 2-nji sahypa. (diňleýji).
 59. Kadyrowa Abat. Konstitusion özgertmeler-döwrüň talaby. //Nebit-gaz.- 05.05.2020.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 60. Kadyrowa Abat. Bitaraplyk- şu günki we geljekki üstünliklerimiziň binýady. //Biznes reklama.- 30.11.2020.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 61. Kasymow Merdanmuhammet. Sportuň hem sagdynlygyň baýramy. //Türkmen sporty.- 06.06.2020.- 4-nji sahypa. (diňleýji).
 62. Kasymov Merdanm A holiday of sport and health. //Türkmen sporty.- 13.06.2020.- 5-nji sahypa. (diňleýji).
 63. Kasymow Merdanmuhammet. Türkmeniň atşynaslyk sungaty. //Behişdi ahalteke atlary.- №1/2020.- 29-30-njy sahypalar. (diňleýji).
 64. Kasymow Merdanmuhammet. Päsgelçiliklerden atly böküp geçmek. //Behişdi ahalteke atlary.- №2/2020.- 10-11-nji sahypalar. (diňleýji).
 65. Kasymow Merdanmuhammet. Çapyksuwarlaryň taýýarlygynda okatmagyň innowasion usullarynyň ähmiýeti. /Ýaş alymlar ylym we tehnologiýalar ulgamynda, 2020.- 373-376-njy sahypalar. (diňleýji).
 66. Kasymow Merdanmuhammet. Atşynaslyk sungatynyň terbiýeçilik ähmiýeti. //Türkmen sporty.- 05.12.2020.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 67. Kasymow Merdanmuhammet. Bitaraplyk-parahat söýüjilik. //Biznes reklama.- 14.12.2020.- 4-nji sahypa. (diňleýji).
 68. Kasymow Merdanmuhammet. Nesil terbiýesinde bedenterbiýäniň ähmiýeti. //Türkmen sporty.- 19.12.2020.- 2-nji sahypa. (diňleýji).
 69. Kasymow Merdanmuhammet. Çapyksuwarlaryň taýýarlygynda okatmagyň innowasion usullarynyň ähmiýeti. //Bilim.- №1/2020.- 30-32-nji sahypalar . (diňleýji).
 70. Kasymow Merdanmuhammet. Ahalteke bedewi-milli gymmatlygymyz. //Türkmen sporty.- 14.03.2020.- 4-nji sahypa. (diňleýji).
 71. Kasymow Merdanmuhammet. Ahalteke horse is our national treasure. //Türkmen sporty.- 21.03.2020.- 6-nji sahypa. (diňleýji).
 72. Küläýew Ýazmyrat. Elektron resminama dolanyşygynyň kanunçylyk esaslary. //Türkmenistan.- 10.04.2020.- 2-nji sahypa. (mugallym).
 73. Mämiýewa Maýsa. Tagallalar utgaşdyrylýar. //Türkmenistan.- 26.11.2020.- 4-nji sahypa. (mugallym).
 74. Muhammetberdiýew Öwezdurdy. Şering ykdysadyýet – ykdysady işiň täze görnüşi. //Biznes reklama.- 08.2020.- 5-nji sahypa. (professor).
 75. Muhammetkulyýewa Aýna. Başymyzyň täji- saglyk. //Türkmen dünýäsi.- 22.10.2020.- 1-nji sahypa. (diňleýji).
 76. Myradow Döwletgeldi. Статистика Туркменистана в мировом пространстве. //Нейтральный Туркменистан.- 06.03.2020.- 4 стр. (diňleýji).
 77. Orazgulyýewa Ogultäç. Ylym-geljege şamçyrag. //Aşgabat.- 04.06.2020.- 2-nji sahypa. (diňleýji).
 78. Paýaýew Şirmuhammet. Eşretli durmuşyň binýady. //Ahal durmuşy.- 17.02.2020.- 2-nji sahypa. (diňleýji).
 79. ПИРМУХАМЕДОВ Хаджимурат. Национальные приоритеты: цифровая экономика. //Возрождение.- №5/2020.- 5-7 стр. (mugallym).
 80. ПИРМУХАМЕДОВ Хаджимурат. Академия госслужащих готовит современных руководителей. //Возрождение.- №10/2020.- 1-2 стр. (mugallym).
 81. Rozyýewa Zalila. Ýollarymyz asuda bolsun. //Nesil.- 29.09.2020.- 2-nji sahypa. (mugallym).
 82. Sädiýewa Bägül. Beýik işlere badalga. //Türkmenistan.- 23.11.2020.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 83. Salyhowa Alma. Sanly ykdysadyýete geçmek- döwrüň talaby. //Biznes reklama.- 06.01.2020.- 4-nji sahypa. (diňleýji).
 84. Şanazarowa Hallygözel. Meýilnamalar üstünlikli amal edilýär. //Türkmenistan.- 22.05.2020.- 2-nji sahypa. (diňleýji).
 85. Saparow Eziz. Hemişelik Bitaraplyk-parahatlyk täji. //Nesil.- 09.04.2020.- 1-nji sahypa. (diňleýji).
 86. Saparow Eziz. Täze üstünliklere tarap. //Mugallymlar gazeti.- 27.05.2020.- 1-nji sahypa. (diňleýji).
 87. Şirliýewa Şirin. Garaşsyzlyk-guwanjymyz hem bagtymyz. //Biznes reklama.- 28.09.2020. (diňleýji).
 88. Şirliýewa Şirin. Halk maslahaty-jebisligiň nyşany. //Türkmenistan-Sport.- №3/2020.- 35-nji sahypa. (diňleýji).
 89. Şirliýewa Şirin. Demokratiýanyň aýdyň ýoly bilen. //Türkmenistan.- 09.10.2020.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 90. Şirliýewa Şirin. Hemişelik Bitaraplyk bilen ykdysady ösüşleriň ýolunda. //Biznes reklama.- 19.10.2020.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 91. Şirliýewa Şirin. Ilkinji türkmen-iňlis sesli sözlügi. //Biznes reklama.- 14.12.2020.- 5-nji sahypa. (diňleýji).
 92. Şirliýewa Şirin. Marketingde mahabatyň maksady. //Biznes reklama.- 30.11.2020.- 4-nji sahypa. (diňleýji).
 93. Союнова Огултач. Цифровизация- ключевой фактор развития АПК. //Нейтральный Туркменистан.- 27.07.2- 2 стр. (mugallym).
 94. Союнова Огултач. Роль предпринимательства в оздоровлении экономики. //Нейтральный Туркменистан.- 09.2020.- 2 стр. (mugallym).
 95. Союнова Огултач. Важный шаг на пути доступа к мировым рынкам. //Нейтральный Туркменистан.- 10.2020.- 2 стр. (mugallym).
 96. Союнова Огултач. Особенности развития цифровой экономики. //Нейтральный Туркменистан.- 05.2020.- 2 стр. (mugallym).
 97. Tuwakow Ýusup. Adalatlylygyň hem döwletliligiň ylmy-edebi beýany. //Mugallymlar gazeti.- 20.01.2020.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 98. Ussanepesow Şöhrat. Sanly ykdysadyýetiň gadamlary. //Türkmenistan.- 07.04.2020.- 2-nji sahypa. (diňleýji).
 1. Aminow Serdar. Germaniýada Türkmen-german işewürler maslahaty geçirildi. // Biznes reklama.- 02.2019.- 2-nji sahypa. (diňleýji).
 2. Bagşyýew Serdar. Dil-halkyň gymmatly baýlygy. // Türkmen dili.- 06.2019. 3-nji sahypa. (hünärmen).
 3. Bagşyýew Serdar. Döwrebap özgertmeler, aýdyň ýörelgeler. //Türkmenistan.- 07.2019.- 2-nji sahypa. (hünärmen).
 4. Bagşyýew Serdar. Öňdebaryjy tejribeler öwrenilýär. //Türkmenistan.- 12.2019.- 3-nji sahypa. (hünärmen).
 5. Baýgeldiýew Amangeldi. Anagrammalar hakynda. //Türkmen dili.- 03.2019.- 3-nji sahypa. (mugallym).
 6. Baýgeldiýew Amangeldi. Sanly tehnologiýanyň dilleri öwretmekdäki ähmiýeti. //Türkmen dili.- 01.05.2019.- 3-nji sahypa. (mugallym).
 7. Baýgeldiýew Amangeldi. Iňlis dilinde nädogry işlikler. //Mugallymlar gazeti.- 22.05.2019.- 3-nji sahypa. (mugallym).
 8. Bazarow Begenç. Sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmagyň ähmiýeti. //Ahal durmuşy.- 29.04.2019.- 3-nji sahypa . (diňleýji).
 9. Berdiýew Babahan. Bagtyýarlyk saglykdan başlanýar: interwýu . //Türkmenistan.- 17.01.2019. 2-nji sahypa.            (mugallym).
 10. Burunowa Akjemal we Taganowa Gunça. Maliýe maýa goýumlarynyň aýratynlyklary. //Bank habarlary.-№1/2019.- 12-17-nji sahypalar. (mugallym we diňleýji).
 11. Бурунова Акджемал. Финансовая стабильность-основа экономического суверенитета. //Нейтральный Туркменистан.- 26.11.2019.- 2стр. (mugallym).
 12. Çaryýew Oraz. Gämi gurýan döwlet. //Galkynyş.- 09.01.2019.-3-nji sahypa. (diňleýji).
 13. Çerkezow Merdan. Академия государственной службы на пути к модернизации. //Нейтральный Туркменистан.- 29.12.2019.- 2стр. (diňleýji).
 14. Hudaýberdiýewa Laçyn. Ýagşy söz köňülleriň nagşy. //Türkmen dili.- 09.01.2019.- 4-nji sahypa. (mugallym).
 15. Hudaýberdiýewa Laçyn. Özüňi alyp barmagyň edebi. //Medeniýet.- №1/2019.- 6-7-nji sahypalar. (mugallym).
 16. Hudaýberdiýewa Laçyn. At agynan ýerde toý bolar. //Aşgabat.- 23.04.2019.- 3-nji sahypa. (mugallym).
 17. Hudaýberdiýewa Laçyn. Dessanlarda milliligiň şöhlelenişi. //Garagum.- №4/2019.- 154-157-nji sahypalar. (mugallym).
 18. Hudaýberdiýewa Laçyn. Watan mukaddesligine sarpa. //Ahal durmuşy.- 13.05.2019.- 3-nji sahypa. (mugallym).
 19. Hudaýnazarow Döwletmyrat. Özgertmeleriň esasy çeşmeleri. //Mugallymlar gazeti.- 24.05.2019.- 2-nji sahypa. (diňleýji).
 20. Hümmäýew Kakageldi. Miras-asyrlaryň ýaňy. //Mugallymlar gazeti.- 27.02.2019.- 2-nji sahypa. (prorektor).
 21. Hümmäýew Kakageldi. Arkadagyň eserleri döretmäge ruhlandyrýar. //Türkmenistan.- 04.04.2019.- 2-nji sahypa. (prorektor).
 22. Hümmäýew Kakageldi. Sanly ykdysadyýet: Innowasion ösüş we abadançylyk. //Türkmenistan.- 02.05.2019. (prorektor).
 23. Hümmäýew Kakageldi. Obasenagat toplumynyň ykdysady netijeliligini ýokarlandyrmak. //Bereketli toprak.- 06.05.2019.- 1, 2-nji sahypalalar. (prorektor).
 24. Hümmäýew Kakageldi. Ählumumy ösüşiň bähbidine hyzmatdaşlyk. //Mugallymlar gazeti.- 27.05.2019.- 2-nji sahypa. (prorektor).
 25. Hümmäýew Kakageldi. Arkadagyň suw diplomatiýasy. //Türkmenistan.- 18.06.2019.- 2-nji sahypa. (prorektor).
 26. Hümmäýew Kakageldi. Sanly innowasiýalar:Täze bilimler we netijeli çözgütler. //Galkynyş.- 19.06.2019.- 3-nji sahypa. (prorektor).
 27. Hümmäýew Kakageldi. Arkadagyň medeni syýasaty. //Edebiýat we sungat.- 12.07.2019.- 1-2-nji sahypalar. (prorektor).
 28. Hümmäýew Kakageldi. Milli bähbitler we sebitleýin hyzmatdaşlyk. // Türkmenistan.- 18.07.2019.- 2-nji sahypa. (prorektor).
 29. Hümmäýew Kakageldi. Döwranly döwrüň durmuş syýasaty. //Türkmenistan.- 03.08.2019.-3-nji sahypa. (prorektor).
 30. Hümmäýew Kakageldi. Hazar duşuşygy: Täze başlangyçlar we innowasion çözgütler. //Mugallymlar gazeti.- 09.08.2019.- 1-2-nji sahypalar. (prorektor).
 31. Hümmäýew Kakageldi. Sanly strategiýalar we innowasion çözgütler. //Garagum.- №9/2019.- 48-51-nji sahypalar. (prorektor).
 32. Hümmäýew Kakageldi. Döwlet gullukçylarynyň zähmetini guramak. //Ylym we tehnika.- №5/2019.- 8-12-nji sahypalar. (prorektor).
 33. Hümmäýew Kakageldi. Döwrüň talaby: Innowasion taslamalar, döwrebap tehnologiýalar. //Türkmenistan.- 27.12.2019.- 2-nji sahypa. (prorektor).
 34. Joraýewa Şasenem. Dilleri öwrenmekde käbir usullar. //Türkmen dili.- 24.07.2019.- 3-nji sahypa. (mugallym).
 35. Kadyrow Şanazar. Syýahatçylyk pudagynda sanly ulgamyň mümkinçilikleri. //Bilim.- №5/2019.- 18-20-nji sahypalar. (diňleýji).
 36. Kasymow Merdanmuhammet. Ajaýyp eserde alabaý sarpasy. //Türkmen sporty.- 11.2019.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 37. Kasymov Merdanmuhammet. Praise to alabay in an outstanding book. //Türkmen sporty.- 11.2019.- 6-nji sahypa. (diňleýji).
 38. Kasymow Merdanmuhammet. Türkmeniň şöhraty we buýsanjy. //Türkmen sporty.- 12.2019.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 39. Kasymov Merdanmuhammet. Glory and pride of the Turkmen people. //Türkmen sporty.- 12.2019.- 7-nji sahypa. (diňleýji).
 40. Kerimowa Maral. “Türkmenistan-rowaçlygyň Watany” ýylyna bagyşlandy. //Türkmen dünýäsi.- 01.2019.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 41. Kertiýew Selim. Türkmen dokma önümleri halkara sergilerinde. //Bilim.- №2/2019.- 28-30-njy sahypalar. (diňleýji).
 42. Myradowa Ogulgerek. Графика Батика . //Colloquium-journal.- №20(44)/2019.- 9-10-njy sahypalar. (diňleýji).  
 43. Nazarow Serdar. Nowruz iň gowy ýörelgeleri özünde jemleýär. //Nebit-gaz.- 03.2019.- 2-nji sahypa. (diňleýji).
 44. Orazow Arslan. Täze belentliklere tarap. //Türkmenistan.- 05.2019.- 2-nji sahypa. (diňleýji).
 45. Poladow Pena. Bank işiniň hukuk esaslary. //Türkmenistan.- 05.2019.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 46. Саматов Рахат. Встреча с представителями ООН. // Sport Türkmenistan.- №4/2019. (diňleýji).
 47. Samatow Rahat. Türkmenistan-sport ýurdy. //Türkmen sporty.- 10.2019.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 48. Saryýew Gurbanmuhammet. Rowaçlygyň Watanynda täze üstünlikler . //Biznes reklama.- 01.2019.- 7-nji sahypa. (diňleýji).           
 49. Союнова Огултач. Важный аспект экономической политики. //Нейтральный Туркменистан.- 01.2019.- 2 стр. (mugallym).
 50. Союнова Огултач. Частное предпринимательство и его роль в экономическом развитии Туркменистана. //Нейтральный Туркменистан.- 01.2019.- 2 стр. (mugallym).
 51. Союнова Огултач. Роль цифровой экономики в достижении целей устойчивого развития. //Нейтральный Туркменистан.- 24.04.2019.- 2 стр. (mugallym).
 52. Taganowa Gunça. Gymmatly kagyzlar bazaryny höweslendirmekde salgyt ýeňillikleriniň orny. //Maliýe we ykdysadyýet.- №2/2019.- 34-36-njy sahypalar.
 53. Ussaýew Ussa. Döwlet gullukçysynyň taýýarlygy. //Mugallymlar gazeti.- 01.04.2019.- 1-nji sahypa. (“Nebit-gaz” gazetiniň baş redaktory).
 54. Weliýewa Akmaral. Sowgat. //Türkmen dili.- 13.02.2019.- 4-nji sahypa. (diňleýji).
 55. Weliýewa Akmaral. Sowgat. //Türkmen dili.- 20.02.2019.- 4-nji sahypa. (diňleýji).
 56. Weliýewa Akmaral. Döwletliligiň rowan ýollary. //Türkmenistan.- 25.02.2019.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 57. Weliýewa Akmaral. Milli mirasyň gymmatly çeşmeleri. //Ahal durmuşy.- 15.03.2019.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 58. Weliýewa Akmaral. Ynsanperwerligiň ykraryýeti. //Türkmen dünýäsi.- 28.03.2019.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 59. Ýazbaýew Aşyr. Göwünler ganatlandy. //Mugallymlar gazeti.- 23.09.2019.- 3-nji sahypa. (diňleýji).
 60. Виктория Новикова. Цифровизация в экономике и образовании. //Нейтральный Туркменистан.- 09.12.2019.- 3стр. (žurnalist).
 1. Annamyradow A.- “Döwlet gullukçylarynyň bilim, kämillik we döwrebaplyk mekdebi”, Aşgabat, “Türkmenistan” gazeti, 3-nji sah.,13.09.2018;
 2. Annamyradow A. we Söýünowa O.- “Türkmenistanda hyzmatlar toplumynyň ösüş aýratynlyklary”, Aşgabat, “Bilim” žurnaly, 68-nji sah., № 4/ 2018;
 3. Abdullaýewa S.- “Dünýä ýaň salýan tutumlar”, Aşgabat, “Ahal durmuşy” gazeti, 2-nji sah., 17.01.2018;
 4. Arabow A.- “Hünär derejeleri kämilleşdirilýär”, Aşgabat, “Nesil” gazeti, 2-nji sah., 06.03.2018;
 5. Artykow N.- “Özgertmeler ýoly bilen”, Aşgabat, “Ahal durmuşy” gazeti, 2-nji sah., 16.11.2018;
 6. Aşirowa E.- “Ýurdumyzyň röwşen şuglasy”, Aşgabat, “Nesil” gazeti, 3-nji sah., 28.07.2018;
 7. Atajanow M.- “Taryhyň altyn sahypalary”, Aşgabat, “Ahal durmuşy” gazeti, 2-nji sah., 17.09.2018;
 8. Baýgeldiýew A.- “Terjimeçä paronimleri bilmek zerurdyr” , Aşgabat, “Dünýä edebiýaty” žurnaly, 172-nji sah., № 3/ 2018;
 9. Baýramgulyýew B.- “Garaşsyzlyk bagt nurunyň ýalkymy” , Aşgabat, “Mugallymlar gazeti” gazeti, 2-nji sah., 12.09.2018;
 10. Baýramgulyýew B.- “Abadançylygyň hem bagtyýarlygyň kepili” , Aşgabat, “Mugallymlar gazeti” gazeti, 1-nji sah., 21.11.2018;
 11. Бурунова А.- “Финансовый рынок как фактор роста экономики”, Ашхабад, газета “Нейтральный Туркменистан”, 2 стр., 26.01.2018;
 12. Burunowa A. we Hudaýberdiýew H.- “Beýik Ýüpek ýoly döwrüniň pul- haryt gatnaşyklarynyň aýratynlyklary”, Aşgabat, “Bank habarlary” žurnaly, 16-njy sah., № 1/ 2018;
 13. Элемов Б.- “Выпускники Академии на госслужбе”, Ашхабад, газета “Нейтральный Туркменистан” 3 стр., 21.08.2018;
 14. Geldiýewa J.- “Ösüşlerimiz bütin dünýä görelde” , Aşgabat, “Watan” gazeti, 1-nji sah., 23.01.2018;
 15. Güjiýew Ý.- “Taryhy ýol täzeden dikeldilýär” , Aşgabat, “Balkan” gazeti, 4-nji sah., 15.03.2018;
 16. Güýjiýew Ý.- “Mertler kyn ýollarda bellidir” , Aşgabat, “Balkan” gazeti, 2-nji sah., 18.09.2018;
 17. Güýjiýew Ý.- “Gadamyň batlydyr, Watan!” , Aşgabat, “Balkan” gazeti, 2-nji sah., 01.11.2018;
 18. Hudaýberdiýewa L.- “Hoş gal eziz mekdebim!”, Aşgabat, “Nesil” gazeti, 2-nji sah., 24.05.2018.
 19. Hudaýberdiýewa L.- “Ene-ýaşaýşyň gözbaşy”, Aşgabat, “Aşgabat” gazeti, 2-nji sah., 14.06.2018.
 20. Hudaýberdiýewa L.- “Köňül owazy”, Aşgabat, “Edebiýat we sungat” gazeti, 6-njy sah., 15.06.2018.
 21. Hudaýberdiýewa L.- “Çaý janyňa lezzetdir!”, Aşgabat, “Galkynyş” gazeti, 4-nji sah., 08.08.2018.
 22. Hudaýberdiýewa L.- “Ruhy baýlygyň çeşmesi”, Aşgabat, “Garagum” žurnaly, 63-nji sah., № 11/ 2018.
 23. Hudaýberdiýewa L.- “Magtymgulynyň döredijiliginde göwün telwasy”, Aşgabat, “Medeniýet” žurnaly, 64-nji sah., № 5/ 2018.
 24. Hümmäýew K.- “Giň gerimli işler- durnukly ösüşiň badalgasy”, Aşgabat, “Türkmenistan” gazeti, 2-nji sah., 09.02.2018.
 25. Hümmäýew K.- “Innowasion ykdysadyýetiň kemala gelýän şertlerinde sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň ähmiýeti”, Aşgabat, “Bilim” žurnaly, 10-njy sah., № 1/ 2018.
 26. Hümmäýew K.- “Ählumumy ösüşiň bähbidine hyzmatdaşlyk”, Aşgabat, “Nesil” gazeti, 1-nji sah., 10.05.2018.
 27. Hümmäýew K.- “Dostlukly gatnaşyklaryň güzeri”, Aşgabat, “Nesil” gazeti, 2-nji sah., 05.07.2018.
 28. Hümmäýew K.- “Oba hojalygy: Ykdysady netijeliligi ýokarlandyrmagyň ugurlary”, Aşgabat, “Türkmenistan” gazeti, 3-nji sah., 08.08.2018.
 29. Hümmäýew K.- “Türkmen-gazak: Dostlukly we ygtybarly ösüş”, Aşgabat, “Nesil” gazeti, 2-nji sah., 25.08.2018.
 30. Hümmäýew K.- “Oba hojalygynda zähmet gorlaryny netijeli peýdalanmagyň baş ugurlary”, Aşgabat, “Maliýe we ykdysadyýet” žurnaly, 10-njy sah., № 4/ 2018.
 31. Hümmäýew K.- “Türkmen dili-halkymyzyň ruhy gymmatlygy”, Aşgabat, “Türkmen dili” gazeti. 2-nji sah., 19.09.2018.
 32. Hümmäýew K.- “Obasenagat toplumy: özgertmeleriň täze tapgyry”, Aşgabat, “Mugallymlar gazeti” gazeti, 1-nji sah., 24.10.2018.
 33. Hümmäýew K.- “Gazhimiýa senagatynyň kuwwaty artýar”, Aşgabat, “Adalat” gazeti, 1-nji sah., 16.11.2018.
 34. Hümmäýew K.- “Oba hojalygy: özgertmeler we netijeler”, Aşgabat, “Türkmenistan” gazeti, 3-nji sah., 30.11.2018.
 35. Hümmäýew K.- “Sanly ykdysadyýet: Innowasion ösüş we abadançylyk”, Aşgabat, “Biznes reklama” gazeti, 4-nji sah., 17.12.2018.
 36. Işangulyýewa G.- “Syýahatçylyk pudagy ösdürilýär”, Aşgabat, “Nesil” gazeti, 2-nji sah., 08.11.2018;
 37. Jepbarow B.- “Ähli ösüşleriň binýady”, Aşgabat, “Watan” gazeti, 2-nji sah., 01.03.2018;
 38. Jepbarow B.- “Ýaşaýşyň gözbaşy”, Aşgabat, “Balkan” gazeti, 3-nji sah., 12.04.2018;
 39. Joraýewa Ş.- “Duşuşyk geçirildi”, Aşgabat, “Edebiýat  we sungat” gazeti, 2-nji sah., 02.03.2018;
 40. Joraýewa Ş.- “Gullukçylaryň hünär kämilleşdiriş okuwlary”, Aşgabat, “Mugallymlar gazeti” gazeti, 3-nji sah., 04.05.2018;
 41. Joraýewa Ş.- “Dil başarnygy ösdürmegiň häzirki zaman usullary”, Aşgabat, “Bilim” žurnaly, 69-njy sah., № 3/ 2018;
 42. Jumaýew N.- “Galkynýan diýarym-Türkmenistanym”, Aşgabat, “Mugallymlar gazeti” gazeti, 2-nji sah.,01.01.2018;
 43. Jumaýew N.- “Galkynýan diýarym, Türkmenistanym” (goşgy), Aşgabat, “Nesil” gazeti, 4-nji sah., 26.05.2018;
 44. Jumaýew N.- “Durnukly ösüşiň ýoly bilen”, Aşgabat, “Nebit-gaz” gazeti, 4-nji sah., 16.10.2018;
 45. Jumaýew N.- “Oba hojalygy: döwrebap özgertmeler”, Aşgabat, “Biznes reklama” gazeti, 2-nji sah., 22.10.2018;
 46. Jumaýew N.- “Adamzadyň genji-hazynasy”, Aşgabat, “Galkynyş” gazeti, 4-nji sah., 19.12.2018;
 47. Nurlyýewa A.- “Döwlet gullukçylarynyň ýokary hünär taýýarlygy”, Aşgabat, “Türkmenistan” gazeti, 3-nji sah., 06.02.2018;
 48. Nurlyýewa A.- “Uzak we bagtly ömrüň kepili”, Aşgabat, “Türkmenistan” gazeti, 4-nji sah., 07.04.2018;
 49. Nurlyýewa A.- “Milli demokratiýanyň hukuk esaslary”, Aşgabat, “Türkmenistan” gazeti, 3-nji sah., 20.04.2018;
 50. Nuryllaýewa G.- “Beýik Ýüpek ýoly”, Aşgabat, “Watan” gazeti, 2-nji sah., 18.01.2018;
 51. Ordaýew K.- “Berkarar Watanyň batly gadamlary”, Aşgabat, “Daşoguz habarlary” gazeti, 2-nji sah., 20.10.2018.
 52. Öwezdurdyýew B.- “Taryhy ýol dikeldilýär”, Aşgabat, “Mugallymlar gazeti” gazeti, 2-nji sah., 05.03.2018.
 53. Saparalyýew G.- “ Çaga hukuklarynyň kepillikleri”, Aşgabat, “Türkmenistan” gazeti, 3-nji sah., 07.12.2018;
 54. Saparow P.- “Dünýä ýaň salan beýik başlangyç”, Aşgabat, “Daşoguz habarlary” gazeti, 1-nji sah., 06.10.2018;
 55. Saryýew G.- “Ählumumy ösüşiň bähbidine hyzmatdaşlyk”, Aşgabat, “Mugallymlar gazeti” gazeti, 2-nji sah., 31.10.2018;
 56. Saryýew G.- “Öňdengörüjilikli maksatnamalar- halkyň bähbidine”, Aşgabat, “Bereketli toprak” gazeti, 2-nji sah., 19.11.2018;
 57. Saryýew H.- “Sebitler-döwlet syýasatynyň möhüm ugry”, Aşgabat, “Bereketli toprak” gazeti, 3-nji sah., 08.10.2018;
 58. Saryýew H.- “Senagat pudagynyň kuwwaty artýar”, Aşgabat, “Nebit-gaz” gazeti, 4-nji sah., 23.10.2018;
 59. Saryýew H.- “Ykdysadyýetiň esasy pudagynyň kuwwaty barha ýokarlanýar”, Aşgabat, “Biznes reklama” gazeti, 2-nji sah., 29.10.2018;
 60. Soltanýazow K.- “Jebisligiň binýady”, Aşgabat, “Mugallymlar gazeti” gazeti, 2-nji sah., 17.09.2018;
 61. Союнова O.- “Государственное регулирование вопросов продовольственной безопасности”, Ашхабад, газета “Нейтральный Туркменистан”, 2 стр., 09.02.2018;
 62. Союнова O.- “Гендерное  равенство и роль женщин в общественно-политической жизни Туркменистана” , Ашхабад, газета “Нейтральный Туркменистан”, 2 стр., 04.04.2018;
 63. Ulugberdiýew A.- “Hytaýdan gaýdan polat kerwen”, “Adalat” gazeti, 3-nji sah., 19.01.2018.
 64. Ulugberdiýew A.- “Dostlugyň hem hyzmatdaşlygyň ýoly”, “Garagum” žurnaly 9-njy sah., № 2/ 2018.
 1. Annamyradow A.K., Soýunowa O.A. (bilelikdäki awtorçylyk) - “Вопросы подготовки управленческих кадров в Туркменистане”, Научно-практический журнал “Проблемы управления”, издание – Академия управления при Президенте Республики Беларусь, №4(66), 2017 г., стр. 24-27;
 2. Annamyradow A. – “Aýdyň maksatlaryň ak ýoly” makalasy, Aşgabat, Türkmenistan gazeti, 3-nji sah., 11.03.2017;
 3. Baýgeldiýew A. Iňlisçe-Türkmençe maliýe-ykdysady sözlügi, 2017ý., 435 sah. (Türkmen Döwlet Maliýe Instituty bilen bilelikde taýýarlanyldy we çap edildi);
 4. Baýgeldiýew A. – “Turkmenistan is an integral part of the world development”, Ashgabat, Diýar, pages 8-9, №12/2017;
 5. Baýgeldiýew A. – “Pyragynyň berkarar döwlet baradaky pikirleri”, Aşgabat, Watan, 4-nji sah., 18.05.2017;
 6. Baýgeldiýew A. – “Nowruzyň täze eýýamy” makalasy, Aşgabat, Watan gazeti, 2-nji sah., 25.03.2017;
 7. Baýgeldiýew A. – “Paýhasly pikirler”, Aşgabat, Dünýä edebiýaty, 135 sah., № 3/2017;
 8. Baýgeldiýew A. – “Älemiň täji- ýagşylyk” makalasy, Aşgabat, Dünýä edebiýaty žurnaly, 149- njy sah., №1/2017;
 9. Бурунова А. – «Безналичная система расчётов: быстро, надёжно», Ашхабад, газета «Нейтральный Туркменистан», 2 стр., 25.07.2017;
 10. Бурунова А. – «Рынок ценных бумаг: перспективы развития», Ашхабад, газета «Нейтральный Туркменистан», 2 стр., 14.04.2017;
 11. Burunowa A. – “Jemgyýetde süýşürintgileri maýa goýumlara öwürmegiň meseleleri”, Altyn asyryň ykdysadyýeti, 21-nji sah. № 4/2017;
 12. Burunowa A. - “Jemgyýetde süýşürintgileri maýa goýumlara öwürmegiň meseleleri” atly makala, “Altyn asyryň ykdysadyýeti” žurnaly, Aşgabat, 2017;
 13. Burunuwa A. - Döwlet gullugy akademiýasynyň “Häzirki zaman ylmynyň gazananlarynyň önümçilige  we  hyzmatlar  ulgamyna  giňden  ornaşdyrylmagynyň  ähmiýeti” atly ylmy-amaly maslahatdaky çykyşlaryň gysgaça beýanlarynyň ýygyndysy. Aşgabat. Ylym. 2017ý.;
 14. Durdyýewa A. – “Watansöýüji ýaşlar”, Aşgabat, Watan gazeti, 3-nji sah., 26.01.2017;
 15. Hommaýewa J. – “Durnukly ösüşiň kepilligi” makalasy, Watan gazeti, 2-nji sah., 23.03.2017;
 16. Hommaýewa J. – “Başymyzyň jygasy” makalasy, Aşgabat, Watan gazeti, 2-nji sah., 16.02.2017;
 17. Hommaýewa J.M. - “Adalatçy we onuň hukuk işiniň esaslary” atly makala ýokary baha mynasyp bolup, “Türkmenistanyň Konstitusiýasy – ösüşiň hukuk binýady” atly halkara ylmy-amaly maslahatyň nutuklarynyň gysgaça beýanynda çap edildi. I tom. – Aşgabat: Ylym, 2017ý.;
 18. Hümmäýew K. – “Ulag we logistika- durnukly ösüşiň bähbidine hyzmatdaşlyk”, Nesil, 2-nji sah., 26.12.2017;
 19. Hümmäýew K. – “Ýaşlar syýasaty: döwrebap özgertmeler”, Aşgabat, Nesil, 1-nji sah., 16.12.2017;
 20. Hümmäýew K. – “Magtymguly, sözlär tili türkmeniň”, Türkmen dili gazeti, 3-nji sah., 29.11.2017;
 21. Hümmäýew K. – “Ýol howpsuz- ömrüň rahat”, Mugallymlar gazeti, 2-nji sah., 22.11.2017;
 22. Hümmäýew K. – “Hoşniýetli goňşuçylyk syýasaty”, Aşgabat, Nesil gazeti, 3-nji sah., 16.11.2017;
 23. Hümmäýew K. – “Ählumumy ösüşiň bähbidine hyzmatdaşlyk”, Aşgabat, Mugallymlar gazeti, 2-nji sah., 13.11.2017;
 24. Hümmäýew K. – “Durmuş- ykdysady we demokratik özgertmeler”, Aşgabat, Nesil, 2-nji sah., 19.10.2017;
 25. Hümmäýew K. – “Milli Liderimiziň sport diplomatiýasy”, Aşgabat, Diýar, 10-11-nji sah., №7/2017;
 26. Hümmäýew K. – “Ösüşiň we rowaçlygyň ýurdy”, Aşgabat, Nesil, 3-nji sah., 16.09.2017;
 27. Hümmäýew K. – “Milli Liderimiziň bilim syýasaty”, Aşgabat, Mugallymlar gazeti, 2-nji sah, 26.06.2017;
 28. Hümmäýew K. – “Hukuk döwletiniň mizemez ýörelgeleri”, Aşgabat, Türkmenistan gazeti, 3-nji sah., 27.05.2017;
 29. Hümmäýew K. – “Bagtyýar nesil” makalasy, Aşgabat, Nesil gazeti, 1-nji sah., 13.05.2017;
 30. Хуммаев К. – «Повышение профессионального уровня – требование времени», Ашхабад, газета «Нейтральный Туркменистан», 3 стр., 14.04.2017;
 31. Hümmäýew K. – “Ýaşlar syýasaty: döwrebap özgertmeler”, Nesil gazeti, 1-nji sah., 04.04.2017;
 32. Hümmäýew K. – “Sagaldyş we sport hereketi” makalasy, Aşgabat, Nesil gazeti, 4-nji sah., 21.03.2017;
 33. Hümmäýew K. – “Haýyr işlere ýagşy arzuw-niýetler ýarandyr”, Aşgabat, Ahal durmuşy, 3-nji sah., 27.02.2017;
 34. Hümmäýew K. – “Bilim- durmuş- ykdysady ösüşiň binýady” makalasy, Aşgabat, “Diýar” gazeti, 20-21-nji sah., №2/2017;
 35. Хуммаев К. – «Социально ориентированная экономическая политика: в интересах и на благо народа», Ашхабад, газета «Нейтральный Туркменистан», 3 стр., 23.01.2017;
 36. Joraýewa Ş. – “Daşary ýurt dillerini öwrenmegiň hünär kämilleşdirişdäki orny”, Aşgabat, Bilim, 44-46-njy sah., №1/2017;
 37. Jumaýew N. – “Halkara Bitaraplyk gününe ajaýyp sowgatlar”, Aşgabat, Türkmen sporty, 1-nji sah., 09.12.2017;
 38. Orazowa J. – “Aziada- 2017 (Paýhas synagy: krossword)”, Aşgabat, Bedenterbiýe we sport, 38sah., № 4/2017;
 39. Рахманов Б. – «Туркменистан – надёжный партнёр в мировом энергетическом пространстве», Ашхабад, газета «Нейтральный Туркменистан», 2 стр., 01.12.2017;
 40. Рахманов Б. – «Развивать и укреплять энергетическое сотрудничество», Ашхабад, газета «Нейтральный Туркменистан», 2 стр., 15.03.2017;
 41. Рахманов Б. – «Tуркменистан надежный партнер международного сотрудничества в энергетической сфере», 2017ý., газета “Нейтральный Туркменистан”;
 42. Rahmanow B.N. - “Hytaýyň ykdasady we tehnologiki ösüşi” atly seminara gatnaşylyp taýýarlanan “Halkara hyzmatdaşlygyň ygtybarly binýady” atly makala “Türkmenistan” gazetinde çap edildi;
 43. Saparalyýew G. – “Bitaraplygymyzyň hukuk esaslary”, Aşgabat, Asudalygyň goragynda, 4-nji sah., №4/2017;
 44. Saparalyýew G. – “Sportuň, dostlugyň baýramy”, Aşgabat, Türkmen sporty, 3-nji sah., 24.06.2017;
 45. Saparalyýew G. – “Mukaddes borç”, Aşgabat, Adalat gazeti, 2-nji sah., 05.05.2017;
 46. Söýunowa O. – “Ключевой сектор национальной экономики”, Ашхабад, газета «Нейтральный Туркменистан», 6 стр., 27.03.2017;
 1. Annamyradow A. – “Ýurduň durmuş-ykdysady ösüşinde döwlet hyzmatlary we olaryň ähmiýeti”, Aşgabat, Türkmenistanda ylym we tehnika, 51-nji sah., №6/2016;
 2. Annamyradow A.K., Soýunowa O.A. (bilelikdäki awtorçylyk) - “Подготовка государственно-управленческих кадров в Туркменистане”, Научно-практический журнал “Проблемы управления”, издание – Академия управления при Президенте Республики Беларусь, №1(58), 2016 г., стр. 43-46;
 3. Annamyradow A. – “Kämil döwlet ulgamy”, Aşgabat, Türkmenistan gazeti, 2-nji sah., 26.04.2016;
 4. Baýgeldiýew A. – “Ylym-mukaddes miras”, Aşgabat gazeti, 3- nji sah., 16.06.2016;
 5. Baýgeldiýew A. – “Türkmençe-iňlisçe syýahatçylyk söz düzümleri”, Aşgabat, Syýahat žurnaly, 34-35-nji sah., № 01/2016;
 6. Burunowa – “Bazar hojalygynda paýdarlar jemgyýetleriniň orny”, Aşgabat, Altyn Asyryň ykdysadyýeti, 14-nji sah., №8/2016;
 7. Бурунова А. – «Акционерные общества- требование времени», Ашхабад, газета «Нейтральный Туркменистан», 2 стр., 03.08.2016;
 8. Бурунова А. – «Современная платежная система», Ашхабад, Возрождение, стр. 14-15, №05/2016;
 9. Ezimowa O. – “Dolandyryşyň hukuk we ylmy esaslary”, Aşgabat, Nesil gazeti, 2-nji sah., 14.05.2016;
 10. Hanmedow I. – “Konstitusiýa- ösüşiň we täzelenişiň kämil binýady:(söhbetdeşlik)”, Aşgabat, Türkmenistan gazeti, 3-nji sah., 17.09.2016;
 11. Hommaýewa J. – “Ýaşaýyş durmuş şertleriniň goraglylygy”, Aşgabat, Watan gazeti, 3-nji sah., 20.12.2016;
 12. Hümmäýew K. – “Beýik ösüşlere beslenýän Watan”, Aşgabat, Galkynyş, 3-nji sah., 21.12.2016;
 13. Hümmäýew K. – “Ulag syýasaty: ählumumy abadançylyk we durnukly ösüş”, Aşgabat, Nesil gazeti, 2-nji sah., 20.12.2016;
 14. Hümmäýew K. – “Durnukly ösüş we ählumumy rowaçlyk”, Aşgabat, Nesil gazeti, 2-nji sah., 08.12.2016;
 15. Hümmäýew K. – “Türkmenistanyň ulag syýasaty”, Aşgabat, Mugallymlar gazeti, 1-nji sah., 23.11.2016;
 16. Hümmäýew K. – “Ýaşlar hakda alada”, Aşgabat, Adalat, 2-nji sah., 18.11.2016;
 17. Hümmäýew K. – “Aziýa demir ýol geçelgesiniň täze “Altyn halkasy””, Aşgabat, Nesil gazeti, 2-nji sah., 15.11.2016;
 18. Hümmäýew K. – “Ýaş nesliň bagtyýarlygy”, Aşgabat, Nesil gazeti, 2-nji sah., 20.10.2016;
 19. Hümmäýew K. – “Gyzyklanma döredýän milli miras”, Aşgabat, Galkynyş žurnaly, 3- nji sah., 12.10.2016;
 20. Hümmäýew K. – “Ýurt berkararlygy-halk bagtyýarlygy”, Aşgabat, Nesil gazeti, 2-nji sah., 04.10.2016;
 21. Hümmäýew K. – “Miras, ýaşlar we terbiýe”, Aşgabat, Nesil gazeti, 3-nji sah., 18.08.2016;
 22. Hümmäýew K. – “Oňyn özgertmeleriň möhüm ugry”, Aşgabat, Galkynyş, 3-nji sah., 04.05.2016;
 23. Hümmäýew K. – “Bilim binýadynyň kämilligi”, Aşgabat, Watan gazeti, 2-nji sah., 03.2016;
 24. Hümmäýew K. – “Bagtyýar ösüşlerimiziň kepili”, Aşgabat, Watan gazeti, 2-nji sah., 01.2016;
 25. Hanmedow I. – “Ösýän döwrüň talaby”, Aşgabat, Adalat, 2-nji sah., 20.05.2016;
 26. Joraýewa Ş. – “Döwlet gullukçylarynyň taýýarlygy”, Aşgabat, Mugalyllymlar gazeti, 1-nji sah., 15.04.2016;
 27. Küläýew Ý. – “Atçylyk sporty: hukuk esaslary”, Aşgabat, Diýar, 24-nji sah., №7/2016;
 28. Küläýew Ýa. – “Nazary bilimler tejribede berkidilýär” , Aşgabat, Watan gazeti, 4-nji sah., 01.2016;
 29. Рахманов Б. – «Интересуясь в мировой энергетический рынок», Ашхабад, газета «Нейтральный Туркменистан», 2 стр., 20.12.2016;
 30. Рахманов Б., Ханмедов К. – «Роль туркменистана в возрождении великого  шёлкового пути», Ашхабад, газета «Нейтральный Туркменистан», 3 стр., 22.11.2016;
 31. Rahmanow B. – “Hyzmatdaşlygyň röwşen ýoly”, Zaman, 3-nji sah., 01.2016;
 32. Союнова О. – «Формирование сферы услуг в Туркменистане», Ашхабад, газета «Нейтральный Туркменистан», 2 стр., 05.08.2016;
 33. Söýünowa O.A. - “Ýurdyň durmuş-ykdysady ösüşinde döwlet hyzmatlary we olaryň ähmiýeti” atly makala, Türkmenistanyň ylymlar akademiýasynyň “Türkmenistanyň Ylym we tehnika” žurnaly, №6, 2016ý., Aşgabat, makala, 51-55;
 34. Söýünowa O.A. - “Подготовка государственно-управленческих кадров в Туркменистане”, Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Dolandyryş akademiýasynyň “Проблемы управления” atly ylmy-amaly žurnaly, №1(58), 2016ý., Aşgabat, makala, 43-46;
 1. Annamyradow A. – “Türkmen bitaraplygy: parahatçylyk we durnukly ösüş”, Aşgabat, Türkmenistan gazeti, 3-nji sah., 08.2015;
 2. Baýgeldiýew A. – “Iňlis dilinde sözlemiň eýesiniň we işligiň ylalaşygy”, Aşgabat, Türkmen dili, 3-nji sah., 11.2015;
 3. Baýgeldyýew A. – “Üstünlikli ösüşleriň ugry bilen”, Aşgabat, Türkmen dili, 2-nji sah., 06.2015;
 4. Baýgeldyýew A. – “Ösüşlerimiziň binýady”, Aşgabat, Diýar, 5-nji sany, 2015;
 5. Baýgeldyýew A. – “Iňlis dilindäki dogry we nädogry işlikleriň özleşdirilişi”, Aşgabat, Türkmen dili, 3-nji sah., 03.2015;
 6. Burunowa A. – “Maliýe bazarynyň düzüminde gymmatly kagyzlar bazarynyň orny we ýerine ýetirýän wezipeleri”, Aşgabat, Altyn asyr ykdysadyýeti, 12-nji sah., 2015;
 7. Burunowa A. – “Gymmatly kagyzlar bazary maliýe bazaryň düzümi hökmünde”, Aşgabat, Bank habarlary, 2015;
 8. Burunowa A. – “Türkmenistanda gymmatly kagyzlar bazarynyň döredilmeginiň zerurlygy”, Aşgabat, “Altyn asyr ykdysadsyýeti” žurnaly, 01.2015;
 9. Hanmedow I. – “Konstitusiýa-berkarar döwletiň hukuk binýady”, Aşgabat, Türkmen dili, 2-nji sah., 06.2015;
 10. Hanmedow – “Kanunçylygyň kämilligine badalga”, Aşgabat, Türkmen dili, 2-nji sah., 21.01.2015;
 11. Hanmedow – “Belentliklere tarap ugur”, Aşgabat, Türkmen dili, 3-nji sah., 14.01.2015;
 12. Hümmäýew K. – “Oba hojalyk pudagynda döwrebap ösüş”, Aşgabat, Nesil gazeti, 2-nji sah., 10.2015;
 13. Hümmäýew K. – “Ösüşiň möhüm ugry”, Aşgabat, Watan gazeti, 3-nji sah., 06.2015;
 14. Hümmäýew K. – “Berkararlyk binýady”, Aşgabat, Adalat, 2-nji sah., 05.2015;
 15. Hümmäýew K. – “Beýik işler dowamat”, Aşgabat gazeti, 2-nji sah., 04.2015;
 16. Hümmäýew K. – “Baýramçylygyň şanyna”, Aşgabat gazeti, 2-nji sah., 03.2015;
 17. Hümmäýew K. – “Ählumumy abadançylyugyň bähbidine netijeli halkara hyzmatdaşlyk” Aşgabat, Nesil gazeti, 2-nji sah., 03.2015;
 18. Hümmäýew K. – “Türkmenistanyň ykdysady ösüşinde hususyýetçiligiň orny”, Aşgabat, Nesil gazeti, 2-nji sah., 02.2015;
 19. Hümmäýew K. – “Yklymlary birleşdirýän ýol”, Aşgabat, Nesil gazeti, 2-nji sah., 01.2015;
 20. Joraýewa Ş. – “Hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgeleri bilen”, Aşgabat, Mugallymlar gazeti, 3-nji sah., 10.2015;
 21. Joraýewa Ş. – “Döwletiň we jemgyýetiň baýlygy”, Aşgabat, Mugallymlar gazeti, 3-nji sah., 08.2015;
 22. Pirmuhammedow H. – “Döwlet gullukçylarynyň başarnyklaryny kämilleşdirmekde ýokary okuw mekdebinden soňky bilim ulgamynyň orny”, Aşgabat, Bilim, 55-nji sah., 2015;
 23. Saparalyýew – “Milletiň buýsanjy”, Aşgabat, Türkmenistan gazeti, 3-nji sah., 02.12.2015;
 24. Söýünowa O.A. – “Döwlet gullukçylaryny taýýarlamakda we gaýtadan taýýarlamakda statistika biliminiň möhümligi”, “Statistikanyň gazananlary jemgyýetiň hyzmatynda” atly ylmy-amaly maslahatyň tezisler ýygyndysy, Aşgabat, 2015ý., 96.
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy. © 2024 Ähli hukuklar goralan.