Kanunçylyk esaslary

 1. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň 12-nji sentýabryndaky PP-5171 belgili Permany “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasyny döretmek hakynda”.
 2. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň 12-nji sentýabryndaky 10012 belgili Karary “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň meseleleri hakynda”.
 3. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda çykaran 10012 belgili Karary bilen tassyklanylan “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy hakynda Düzgünnama” (Türkmenistanyň Prezidentiniň 11.05.2010-njy ýylda çykaran 11056 belgili Karary esasynda girizilen üýtgetmeler bilen).
 4. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda çykaran 10012 belgili Karary bilen tassyklanylan “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasyna diňleýjileri okuwa ýollamagyň we kabul etmegiň Tertibi”.
 5. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda çykaran 10012 belgili Karary bilen tassyklanylan “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň gurluşy hakynda”.
 6. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2009-njy ýylyň 02-nji oktýabrynda çykaran 10653 belgili Karary bilen tassyklanylan “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjilerine hak tölemek hakynda”.
 7. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2010-njy ýylyň 01-nji aprelinde çykaran 11020 belgili Karary bilen tassyklanylan “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda dersleri okatmaga gatnaşmak üçin daşary ýurtlardan çagyrylan mugallymlaryň we hünärmenleriň zähmetine hak tölemek hakynda Tertip”.
 8. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2011-nji ýylyň 29-njy iýulynda çykaran 11766 belgili Karary bilen tassyklanylan “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň okuwlaryny tamamlan diňleýjilere berilýän diplomyň we şahadatnamanyň nusgalaryny tassyklamak barada”.
 9. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda çykaran 1606 belgili Karary bilen tassyklanylan “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň meseleleri hakynda”.
 10. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda çykaran 1606 belgili Karary bilen tassyklanylan “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy hakynda Düzgünnama”.
 11. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda çykaran 1606 belgili Karary bilen tassyklanylan “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň gurluşy”.
 12. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda çykaran 1606 belgili Karary bilen tassyklanylan “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasyna okuwa kabul etmegiň Tertibi”. 
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy. © 2024 Ähli hukuklar goralan.