Magistr okuwlarynaonline hasaba alyş

2022-nji ýyly “Halkyň arkadagly zamanasy”

Täzelikler

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklygynda altynjy Hazar sammiti geçirildi. Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 2017-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda geçirilen giňişleýin Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy,
2022-nji ýylyň 6-njy iýunynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň
Image
0 ýyl
Moodle

Boş iş orunlaryBoş iş orunlaryBoş iş orunlary

Edaralaryň Web sahypalary

Biziň salgymyz:

Image
Türkmenistan, Aşgabat şäheri, 1987, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 112-nji jaýy, poçta indeksi: 744027.

Hat ugratmak

Hat ugratmak

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy. © 2021