Ykdysadyýet we maliýe kafedrasy

Ykdysadyýet we maliýe kafedrasynyň professor – mugallymlary tarapyndan hormatly Prezidentimiziň döwlet häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, döwlete degişli bolmadyk edaralar üçin ýokary taýýarlykly döwlet gullukçylaryny hem-de hünärmenlerini taýýarlamak baradaky taglymatlaryndan ugur alnyp, tassyklanylan okuw meýilnamalar maksatnamalar esasynda talabalaýyk işler alnyp barylýar. Şeýle-de kafedrada okadylýan dersler, geçirilýän çäreler hormatly Prezidentimiziň içeri we daşary syýasaty bilen sazlaşykly durmuşa ornaşdyrylýar, okatmagyň usulyýeti kämilleşdirilýär, halkara tejribe esasynda baýlaşdyrylýar.
Okuw işleri
Akademiýanyň döwlet edaralarynyň gullukçylaryny gaýtadan taýýarlamak we olaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak okuwlarynda durmuş-ykdysady ösüşiň kadalaşdyrylyşy baradaky meseleler aýratyn orun tutýar.
Döwlete degişli bolmadyk edaralaryň hünärmenlerini taýýarlamak boýunça okuwlar dünýä ykdysadyýeti, sanly ulgamy öwrenmek ugurlarynda täze açyşlar bilen bagly maglumatlary jemlemek bilen, talyplaryň dolandyryş çözgütleriň hukuk kadalaryna laýyk getirmek boýunça ukyp-başarnyklaryny ösdürmek  isleglerini kanagatlandyrýar.
Häzirki döwürde ykdysadyýetiň ähli ugurlaryny sanly ulgama geçirmek, önümçilige ylmy işleri ornaşdyrmak döwrüň möhüm wezipesi bolup durýar. Sapaklarda häzirki zaman elektron serişdeleriniň, kompýuter tehnologiýalarynyň, interaktiw usullaryň ulanylmagy okuw maglumatlarynyň çalt hem-de çuňňur özleşdirilmegine ýardam berýär.
Akademiýanyň okuwlarynda Sanly ykdysadyýet we Döwlet dolandyryş ugurlary boýunça magistrlk okuwlary ykdysady dersleriniň tejribeli mugallymlary tarapyndan okadylmagy diňleýjileriň ykdysady ugurlarynyň, sanly tehnologiýalaryň aýratynlyklary we mümkinçilikleri baradaky düşünjelerini kämilleşdirmäge ýardam edýär.
Magistrleri taýýarlamak boýunça okuwlaryň maksady talyplaryň ylmy-seljerme taýdan pikirlenip bilmek, şahsy guramaçylygy we öz-özüni dolandyryş, ulgamlaýyn-seljeriş we guramaçylykly - amaly häsiýetli ýaly başarnyklarynyň emele getirilmegine gönükdirilýär. Bu okuwlaryň maksatnamasynyň çäklerinde ylym-seljeriş hem-de durmuş-medeni gurşawy emele getirmek, dolandyrmak we gözegçilik etmek wezipelerini çözmäge ukyply şahsyýetleri  kämilleşdirmek bolup durýar.
Magistrlik maksatnamasynyň döwlet dolandyryş hem- de Sanly dolandyryş ugry boýunça okuwynyň maksady hünärmenleriň ykdysady ulgamlar, sanly dolandyryş we maglumat tehnologiýalar ulgamlar boýunça nazary – usuly bilimini kämilleşdirmek; maglumat tehnologiýalaryny, çeşmelerini we ulgamlaryny ulanmagyň esasy usullaryny dolandyryş işinde ulanyp bilmek ukyplaryny ösdürmäge mümkinçilik berýär.
Magistrleri taýýarlamak boýunça okaýan her magistrantyň magistrlik işiniň taýýarlanylyşyna kafedranyň tejribeli, alymlyk derejeli professor-mugallymlary ýolbaşçylyk edýär.  Kafedranyň nobatdaky ýygnaklarynda ylmy işleriň ýerine ýetirilişi barada ýolbaşçylaryň hasabatlary diňlenilýär.
Mundan başga-da kafedranyň professor-mugallymlary “açyk sapaklara” gatnaşyp, özara pikir alyşýarlar. Şeýle-de professor-mugallymlaryň Akademiýa bilen hyzmatdaşlygy amala aşyrýan daşary ýurt alymlaryň, bilermenleriň okuw sapaklaryna, maslahatlaryna gatnaşmagy halkara tejribäni öwrenmäge hem ýardam edýär.
Kafedrada okadylýan dersleriň materiallarynyň slaýdly prezentasiýalar bilen MOODLE programmasyna salynmagy öwreniljek maglumatlaryň has täsirli hem-de düşünikli bolmagyna ýardam edýär. Şeýle-de okadylýan dersler boýunça gysga göwrümli wideorolikleriň taýýarlanylmagy diňleýjileriň we talyplaryň maglumatlary özbaşdak öwrenmegine mümkinçilik berýär.
Döwrebap maksatnamalaryň, okadylýan dersler boýunça usuly gollanmalaryň aglabasy kafedranyň professor-mugallymlary tarapyndan taýýarlanylýar. Şeýle-de bu işlerde döwlet tarapyndan durmuş-ykdysady ösüşiň kadalaşdyrylyşynyň, döwlet gullukçylarynyň hukuk we ynsanperwer ugurlardan taýýarlanylyşynyň, döwlet gullugynyň edebiniň meselelerine degişli öňdebaryjy halkara tejribeleri baradaky maglumatlar esasy orun tutýar.
Ylmy-barlag işleri
Kafedranyň mugallymlary öz okuw-usuly işlerini ylmy-barlaglar bilen utgaşdyryp alyp barýarlar. Mugallymlaryň ylmy-barlag işlerinde esasan döwlet dolandyryşynyň we döwlet gullukçylarynyň hünär taýýarlygynyň meselelerine aýratyn üns berilýär. 2017-2019-njy ýyllar aralygynda kafedranyň professor-mugallymlary Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda resmileşdirilen “Türkmenistanda döwlet dolandyryşyny kämilleşdirmegiň esasy ugurlary” atly tema boýunça uly göwrümli barlagyň ýerine ýetirilmegine we barlagyň netijesi boýunça adybir monografiýanyň taýýarlanylmagyna gatnaşdylar.
Häzirki döwürde kafedranyň mugallymlary 2020-2022-nji ýyllar üçin Türkmenistanyň ylymlar akademiýasy tarapyndan resmi bellige alynan “Döwlet gullukçylaryny taýýarlamagyň halkara we milli tejribesi” atly ylmy temanyň çäginde ylmy gözleglerini alyp baryldy. Mugallymlaryň bu temanyň çäginde alyp baran ylmy-barlag işleriniň netijeleri boýunça özbaşdak ýerine ýetirilen tematiki işleri makalalaryň umumy ýygyndysyna jemlenilip tabşyryldy.
Akademiýanyň professor-mugallymlary esasy okuw-usuly işlerinden daşary akademiýa ýüz tutýan ministrliklerde ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatyny wagyz etmäge hem-de aýry aýry temalar boýunça düşündiriş we okuw maslahatlaryny geçirmäge yzygiderli gatnaşdylar.
Okadylýan dersler:
 1. Döwlet we ýerli dolandyryşyň esaslary
 2. Menejment
 3. Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň döwlet kadalaşdyrylyşy
 4. Hili dolandyrmak INKOTERMS
 5. Bazar ykdysadyýetiniň esaslary
 6. Maýa goýum işi
 7. Marketing
 8. Buhgalter hasaby we hasabyň halkara standartlary
 9. Buhgalter hasaby, maliýe hasabaty we audit
 10. Buhgalter hasaby, audit we maliýe hasabatynyň halkara standartlary
 11. Makroykdysadyýet
 12. Oba senagat toplumynyň dolandyrylyşy
 13. Statistika we demografiýa
 14. Sosial statistika we demografiýa
 15. Sanly ykdysadyýet we döwlet dolandyryşynda sanly ulgamlar
 16. Daşary ykdysady aragatnaşyklar
 17. Durnukly ösüşiň maksatlary we adam kapitalynyň görkezijileri
 18. Ykdysady howpsuzlyk we töwekgelçilik
 19. Logistikanyň esaslary
 20. Döwlet we ýerli dolandyryş
 21. Döwlet dolandyrşynyň nazaryýeti
 22. Ykdysadyýetiň we bazar gatnaşyklarynyň nazaryýeti
 23. Guramaçylyk menejmenti
 24. Ykdysadyýet (pudaklar boýunça)
 25. Ýerli öz-özüňi dolandyryş
 26. Makroykdysady nazaryýet we syýasat
 27. Döwlet maksatnamalarynyň täsirini bahalandyrmak
 28. Strategik meýilnamalaşdyrmak
 29. Sanly dolandyryş
 30. Döwlet maliýesi
 31. Dolandyryş işinde maglumat tehnologiýalary
 32. Ykdysadyýetde maglumat ulgamlary
 33. Döwlet maliýesiniň we bank ulgamynyň dolandyrylyşy
 34. Maglumat jemgyýetinde döwlet dolandyrylyşy
 35. Maglumat gorlarynyň howpsuzlygy
 36. Elektron hökümetiň tehnologiýalary
 37. Maglumatlaryň intellektual derňewi
 38. Üýtgetmeleri (innowasiýalary) dolandyrmak
 39. Dolandyrylyş ýagdaýynyň seljerilişi we çözgütleriň modelleşdirilişi
Dersleriň beýany:
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy. © 2024 Ähli hukuklar goralan.